กปภ.พัฒนาบุคลากรเสริมแกร่ง “วันประปาวิชาการ” 63 สู่ดิจิทัล

เดินหน้า - กปภ.ขับเคลื่ององค์กรให้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มท.3 ได้เปิดงานวันประปาวิชาการ’63 “PWA : ChapterII Digital Through Customer Service” ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนารวมถึงปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ.เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

(ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่งการจัดงานประปาวิชาการที่จัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) อย่างยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น

โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการให้บริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน

อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนา กปภ.ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 โดยยังคงสามารถดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคหลักของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของ กปภ.จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปต่อยอดและขยายผลในการปฏิบัติงานจริง อย่างยั่งยืน

ด้านนายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 ของกปภ. หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ คือ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน จึงได้กำหนดให้จัดงานวันประปาวิชาการขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live และมีการบรรยายออนไลน์ อาทิ “กปภ. By New Normal” โดยคุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์,

“การส่งมอบน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานถึงบ้านลูกค้า” โดยคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ และ “ทิศทาง กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)” โดย ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธุ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งนี้ กปภ.เชื่อมั่นว่าจะสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านมาตรฐานการผลิตน้ำประปาของ กปภ.แก่ประชาชน ขณะที่บุคลากรของ กปภ.สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำทั้งในด้านคุณภาพน้ำประปาและการบริการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ