ผู้ว่า อุดรฯสั่งห้ามต่างด้าวเข้า-ออก งดจัดงานที่มีคนมาก

ผู้ว่า อุดรฯ ออกคำสั่ง ห้ามต่างด้าวเข้า-ออก งดจัดงานที่มีคนมาก บรรจุในมาตรการจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงนาม ในคำสั่งจังหวัด 2 ฉบับ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกในพื้นที่ และปิดสถานที่ งดจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และเพิ่มในมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี

ยอ้างถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ครั้งืที่ 25/ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เห็นชอบให้ออกคำสั่งจังหวัดอุดรธานี 2 เรื่อง ได้แก่ คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 13/ 2563 เรื่อง การปิดสถานที่ การห้าม หรือ ข้อจำกัดการดำเนินการ หรือการทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดพิจารณาแล้ว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี พิจารณาแล้ว เพื่อเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 ให้งดกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ

1.งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก/ แออัด เช่น กิจกรรมเค้าท์ดาวน์ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณี ฯลฯ และในกรณีการจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0307.3/ ว6119 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับเอกสารข้อปฏิบัติการจัดคอนเสิร์ต หรือการแสดง ในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

2.ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในลักษณะมั่วสุม ประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 เมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้ง หรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 3.ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ สนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปี 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 18 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 14/ 2563 เรื่อง ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต่างจังหวัดเข้ามา และออกจากพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามมาตรา 18 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อผลเสียหายร้อยแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระบัญญัติวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ออก 8 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดอุดรธานี โดยเพิ่มคำสั่งจังหวัด 2 ฉบับมาด้วย

1.ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้รายงานตัวกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไม่ได้กลับตัว, แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชนหากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และขอให้สวมหน้ากากขณะเดินทาง

2. สำรวจประชาชน/ พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเล/ รถส่งของที่เคยไปติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งโดยตรง และที่พักบริเวณรอบๆ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา พิจารณาตรวจหาเชื้อในกลุ่มดังต่อไปนี้ ผู้มีอาการ, ผู้ที่มาจากตลาดอาหารทะเลทั้งหมดในสมุทรสาคร, พ่อค้าแม่ค้าที่ติดต่อกับตลาดอาหารทะเลทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร, ผู้ขับรถและผู้สัมผัสใกล้ชิดรถขนส่งอาหารทะเลจากสมุทรสาคร และแรงงานต่างด้าว

3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเลือกรับประทานอาหาร(ทะเล) ที่ปรุงสุก สด ใหม่ “กินร้อน ช้อนกลาง(ตัวเอง)”

4.ประชาชนเฝ้าระวังสังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น และไม่ควรไปในที่ชุมชน และหากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และขอให้สวมหน้ากากขณะเดินทาง

5.การเดินทางขนส่งสาธารณะ ผู้เดินทางต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างในส่วนของผู้ที่ให้บริการ ต้องมีการดำเนินการคัดกรองวัดไข้ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันรวมถึงทำความสะอาดรถโดยสารเป็นประจำ


6.สถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบันเทิง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

7.งดการจัดงานปีใหม่ คริสต์มาส งานรื่นเริงคอนเสิร์ต และกิจกรรมทุกประเภท ที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก

8.ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว จากต่างจังหวัดเข้ามา และออกจากพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดให้มีการ “ล้างตลาดทั้งเมือง” ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ เพื่อป้องกัน covid 19 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้มี 2 แห่ง คือ ตลาดอุดรเมืองทองเจริญศรี และตลาดโบ๊เบ๊

อย่างไรก็ตาม ในการระบาดระลอกใหม่ จังหวัดอุดรธานีพบผู้ติดเชื้อโควิค 19 จากการเกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย และในส่วนของแรงงานเมียนมาตรวจแล้ว จำนวน 228 รายไม่พบเชื้อทั้งหมด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ