กกร. ระยองยื่น 4 ข้อเสนอผู้ว่าฯขอเยียวยา-กระตุ้นศก.จากพิษบ่อนทำโควิดระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง(กกร.ระยอง) พร้อมด้วยนายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นายยงยุทธ เจริญสุข ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง และนางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองได้ร่วมกันเข้ายื่นหนังสือถึงนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อยื่น 4 ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์บ่อนการพนันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยข้อเสนอดังกล่าวเป็นผลจากการประชุมกกร.เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์บ่อนการพนันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้ถูกประกาศเป็นพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนในจังหวัดระยองได้รับผลกระทบและความเสียหายเป็นวงกว้าง ที่ประชุมได้มีมติและข้อเสนอแก้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ

1.มาตรการเยียวยาจากภาครัฐที่จังหวัดถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ 1)กรณีสถานประกอบกิจการถูกรัฐสั่งปิดกิจการ ถูกกักตัว 14 วัน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินค่าทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ขอให้รัฐขยายความครอคลุมในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ขอให้ผู้ประกันตนมีสิทธิรับทดแทนกรณีการว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และช่วยเหลือนายจ้าง โดยคืนเงินสมทบคำนวณตามจำนวนลูกจ้างที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้ประกันสังคมย้อนหลัง 6 เดือน

2)ขอให้ธนาคารรัฐ และธนาคารพาณิชย์ พักชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยให้ลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ให้กับลูกหนี้ผู้ได้รับผลกระทบ

3)ขอลดค่าน้ำประปา 10% ค่าไฟ 5% ของผู้ใช้ทุกประเภทเป็นระยะเวลา 6 เดือน 4)ขอขยายการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 3% จาก 3 เดือน เป็น 6  เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 และ5)ชดเชยรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ จำนวนเงิน 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

2.มาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้แก่ 1)มาตรการทางด้านการเงิน ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)ระยะที่ 2 แก่ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โดยให้ยึดฐานข้อมูลของลูกหนี้ทุกประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ยกเลิกเงื่อนไขเพดานการกู้เงินสูงสุด 20% ของฐานเงินกู้

2)มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอสังหาริมทรัพย์และลูกหนี้เช่าซื้อยานพาหนะ และ3)มาตรการทางด้านการคลัง 2 ประการ ได้แก่ 1)เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ โดยการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกประเภทให้เหลือ 1% และ2)ลดภาษีต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บทั้งหมดในปี 2564 ลง 90%

3.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เมื่อจังหวัดระยองปลดล็อคจากพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเยียวยา และฟื้นฟูจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่

1)โครงการ”เราเที่ยวด้วยกัน” (1)ขอให้พิจารณาช่วยเหลือชดเชยรายได้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ที่มีการจองเข้ามาช่วงปีใหม่แล้ว โดนยกเลิกตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (2)ขอลดเงื่อนไขและผ่อนผันในการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ประกอบการและSMEs ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตโรงแรมให้ได้เข้าร่วมโครงการ (3)ขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระยอง

2)ขอสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเยียวยา และฟื้นฟูจากผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 200 ล้านบาท ผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่

(1)ขยายเวลาการจัดโครงการ กำลังใจ จัดนำ อสม./บุคลากรททางการแพทย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศให้เดินทางมาอบรมสัมมนาในจังหวัดระยอง

(2)สนับสนุน ส่งเสริมบริษัทนำเที่ยวที่จะนำคณะนักท่องเที่ยวเข้ามาพำนักท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง

(3)จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลดนตรีประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม 2564

(4)จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลอาหารทะเล และเทศกาลผลไม้ตลอดปี 2564

(5)จัดกิจกรรมกีฬา อาทิ กิจกรรมวิ่ง กีฬาทางน้ำ ฯลฯ ประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม 2564

4.มาตรการทางสังคมเพื่อการแก้ไข ป้องกันบ่อนและอบายมุขในจังหวัดระยอง โดยกำหนดให้มีการปราบปรามบ่อนการพนัน ยาเสพติด และอบายมุข เป็นวาระของจังหวัดระยอง โดยเสนอให้ภาครัฐกำหนดมาตรการควบคุมและปราบปรามอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดระยองว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ