ปทุมธานี ห้ามรวมกลุ่มเกิน 10 คน งดออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4

ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี ประกาศมาตรการเข้มรับมือโควิด งดออกนอกเคหะสถาน 21.00-04.00 น.-ห้ามรวมกลุ่มเกิน 10 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต-สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกสถานที่

วันที่ 26 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศ เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศดังกล่าว ระบุความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 23-2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม ดังนี้


การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคเป็นการชั่วคราว

 • สนามชนโค สนามชนไก่ สนามที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน
 • สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 • สระว่ายน้ำสาธารณะ รวมถึงสระน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย

การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

 • ห้ามใช้อาการหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้สถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
 • ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 10 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และจำหน่ายได้ถึงเวลา 23.00 น.
 • ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารตลอดเวลา
 • ห้างสรรพสินค้า หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 21.00 น. ต้องปิดให้บริการ
 • ตลาดนัดกลางคืน โต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น. ต้องปิดให้บริการ
 • สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. การแข่งขันกีฬาสามารถจัดได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมในสนาม

กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม

 • ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ปทุมธานี สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกนอกเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • ประชาชน งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกสถานที่ เว้นแต่เป็นการดื่มของสมาชิกภายในครอบครัวในที่พักอาศัยเท่านั้น

การขอความร่วมมือประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน

 • งดออกนอกเคหสถานหรือที่พักภายหลังเวลา 21.00 น. – 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
 • จัดให้มีการดำเนินการรูปแบบปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบโดยอาจเป้นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ หรืองดรับประทานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ