ปทุมธานีสั่งปิดตลาดสดอินเตอร์มาร์ท-แคมป์ก่อสร้าง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

คนงานก่อสร้าง -โควิด

ผู้ว่าฯ จังหวัดปทุมธานี ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยง สั่งปิดตลาดสด-แคมป์ก่อสร้าง-ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน เตรียมพื้นที่เป็นสถานที่กักตัว ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี รายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศกำหนดเรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไว้ และจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ตามที่จังหวัดปทุมธานีได้มีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งปิดสถานที่ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้ว

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่และเป็นการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ของโรคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2564/เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จึงให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ 1.1ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

1.2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี (บ้านพูนสุข) ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

1.3 แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ให้จัดตั้งสถานที่ตามข้อ 1 เป็นสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) เพื่อกักกันในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ทั้งนี้ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใด เข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดหรือออกจากสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 3 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) ดังนี้


3.1 การดำเนินการจัดการสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) ให้นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) และให้เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลตำบล  และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้ดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค (uarantine) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.2 การดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หน่วยแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบริเวณพื้นที่ที่กำหนดเป็นสถานที่ป้องกันและ ควบคุมโรค (Quarantine) ตลอดจนการให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง

3.3 การดำเนินการกำหนดมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) มอบให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ