ภูเก็ตผ่อนเกณฑ์ ฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า” 1 เข็มเข้าจังหวัดได้ “ซิโนแวค” ต้อง 2 เข็ม

ภูเก็ตผ่อนเกณฑ์ฉีด “แอสตร้าเซนเนก้า” 1 เข็ม สามารถเข้าจังหวัดได้ ถ้า “ซิโนแวค” ต้องฉีด 2 เข็ม ชี้ภูมิขึ้นต่างกัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มเข้าภูเก็ตได้ สืบเนื่องเหตุผลจากการวิจัย พบว่าในช่วง 14 วัน วัคซีนซิโนแวคจะมีภูมิคุ้มกัน 30-40% แต่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จะมีภูมิคุ้มกัน 80-90% จึงผ่อนผันให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเพียง 1 เข็ม เข้าภูเก็ตได้ แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคในการสร้างภูมิคุ้มกันต้องฉีดครบ 2 เข็มตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

•ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ 1 ก.ค. เปิดแน่นอน โฆษกรัฐบาลย้ำ

รายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2920/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยสาระสำคัญระบุให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำต้องปฏิบัติ ดังนี้ 1.การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ให้ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ เข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 

หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว 

เว้นแต่ 1.1 รถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ที่จำเป็น 1.2 รถขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ 1.3 รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 1.4 รถขนส่งก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน 1.5 รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน 1.6 บุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 1.7 รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการประเภทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

1.8 รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง พัสดุและสิ่งพิมพ์ ต้องกำหนดเวลาในการเข้า โดยให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด่านตรวจภูเก็ต หรือผู้ได้รับมอบหมาย 1.9 ผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับรถ เรือ หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ 1.10 ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นที่ไม่แวะค้างคืน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง หรือหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรค และเมื่อเสร็จภารกิจให้เดินทางกลับโดยเร็ว

2.มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปฏิบัติดังนี้ 2.1 ผู้ที่เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ เข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 

2.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

2.3 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

2.4 ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก  

กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการดังนี้ (1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ (2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

(3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID-19 รวมถึงกรณีที่ออกไปทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้ 

กรณีพักอาศัยในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID-19 ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ในพื้นที่ที่พักอาศัย ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้


ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุม ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการติดตามและการเดินทางของผู้เข้าพัก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ข้อ 3 ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T-A)ได้แก่ D-Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน M-Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเสมอ H-Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ T-Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ T-Testing = ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 และ  A– Application = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม หรือฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มเข้าภูเก็ตได้ สืบเนื่องเหตุผลจากการวิจัย พบว่า ในช่วง 14 วัน  วัคซีนซิโนแวคจะมีภูมิคุ้มกัน 30-40% แต่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จะมีภูมิคุ้มกัน 80 -90% จึงผ่อนผันให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเพียง 1 เข็ม เข้าภูเก็ตได้ แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคในการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้องฉีดครบ 2 เข็มตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ