ผู้ว่าฯสมุทรสาครสั่งยกเลิก ตั้ง FAI รพ.สนามในโรงงาน หลังป่วยโควิดลด

รพ.สนาม
รพ.สนาม

ผู้ว่าฯสมุทรสาครคนใหม่สั่ง”ยกเลิกตั้ง FAI”หรือรพ.สนามในเกือบ 7 พันโรงงานที่ผู้ว่าฯปูวางไว้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดเหลือ 99 คน ด้านสภาอุตฯจังหวัดขานรับ แต่ยังคงสุ่มตรวจ ATK ป้องกันตลอด

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาครได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3234/2564 เรื่องแนวทางการยกเลิกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงาน หรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) ตามคำสั่งจังหวัดสมุทราสาครที่ 2013/2564 ลงนามเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีแนวโน้มที่ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการในอัตราที่น้อยลง อีกทั้งอัตราการครองเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มมีอัตราเตียงว่างเพิ่มขึ้นทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน จึงทำให้มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เข้าสู่กระบวนการรักษาในสถานพยาบาลมากขึ้น

ดังนั้น จึงได้กำหนดแนวทางการยกเลิกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จึงมีคำสั่งดังนี้

1.โรงงานหรือสถานประกอบการใด ที่ประสงค์จะยกเลิกโรงพยาบาลสนามสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานหรือสถานประกอบการให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1.1 ต้องมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพนักงานด้วยวิธี ATK ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

1.2 ผลตรวจตามข้อ 1.1 ต้องมีผลบวกไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ หากผลการตรวจตามข้อ 1.1 มีผลบวกเกินร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ ให้โรงงานหรือสถานประกอบการนั้น ๆ ยังคงต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการ (FAI) ต่อไป


1.3 ให้โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโรงพยาบาลสนามสำหรับแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานผลการตรวจตามข้อ 1 ให้แรงงานจังหวัดสมุทรสาครทราบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค

เมื่อโรงงานหรือสถานประกอบการได้ดำเนินการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานแล้ว ให้รายงานผลต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อทุกครั้ง เพื่อให้สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลของผู้ติดเชื้อ รายงานต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.4 ให้แรงงานจังหวัดสมุทรสาครเสนอรายงานตามข้อ 1.3 แก่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทราบต่อไป

2. แนวทางการดำเนินงานของโรงงานหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ให้ดำเนินการตามมาตรการของโครงการ Factory Sandbox

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวกับ”ประชาชาติธุรกิจ”ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการได้เห็นชอบร่วมกันในการยกเลิก FAI เนื่องจากตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา พบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเรื่อยๆ โดยแต่ละโรงงานยังคงใช้ ATK สุ่มตรวจพนักงานหาเชื้อโควิด-19 เป็นประจำอยู่แล้ว ถ้าหากพบการระบาดรอบใหม่อีกก็ค่อยตั้ง FAI กันขึ้นใหม่

รายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร ระบุสถานการณ์ผู้ติดโควิด-19 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 24.00 น.
ระลอกเมษายน2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 99 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 90,828 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 85,949 ราย เสียชีวิตสะสม 1,110 ราย รับวัคซีนแล้ว 1,076,680 โด๊ส

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ดังนี้

  • วันที่ 1 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 130 ราย นอกจังหวัด 21 ราย
  • วันที่ 2 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 106 ราย นอกจังหวัด 37 ราย
  • วันที่ 3 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 145 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 124 ราย นอกจังหวัด 21 ราย
  • วันที่ 4 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 357 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 349 ราย นอกจังหวัด 8 ราย
  • วันที่ 5 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 121 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 87 ราย นอกจังหวัด 34 ราย
  • วันที่ 6 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 131 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 97 ราย นอกจังหวัด 34 ราย
  • วันที่ 7 ต.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 233 ราย แบ่งเป็นพบภายในจังหวัด 197 ราย นอกจังหวัด 36 ราย

อนึ่ง คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่บังคับให้โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
หรือมีกำลังเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปเกือบ 7,000 แห่ง ต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation : FAI) โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งบริษัทภายใน 7 วัน หากใครทำไม่ได้ “สั่งปิดทันที” ลงนามโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่จังหวัดสมุทรสาคร พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นระดับเกินกว่า 1,000 คน ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ