พัทยา ยกร่างแผนพัฒนา 5 ปี ชูยุทธศาสตร์ลงทุน-ท่องเที่ยว

Photo by Mladen ANTONOV / AFP

นายกพัทยาจ้างมหาวิทยาลัยบูรพายกร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (2566-2570) ตั้งเป้าสู่ “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน”

พร้อมชูยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิต รุกสู่เมืองแห่งการศึกษา ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมนวัตกรรม-ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ-ยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ พร้อมทำองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้เมืองพัทยาถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และนวัตกรรมแห่งอนาคต โดยระยะ 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนมาก

โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถึง 2.2 ล้านล้านบาท การลงทุนต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ สู่ความเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน

และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (new S-curve) รวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนในพื้นที่อีกมาก ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปี (2566-2570) ขึ้น

ต่อเนื่องจากแนวทาง NEO Pattaya โดยพร้อมนำพัทยาสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ใหม่ในการเป็น “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน”

ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่ปรึกษาได้ดำเนินการยกร่างแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ และมีการเปิดรับฟังความต้องการและความร่วมมือของทุกภาคส่วน

“ร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยาผ่านเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง โดยล่าสุดมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 200 คน แบ่งเป็นผู้นำชุมชนจำนวน 42 แห่ง

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสมาคม/ชมรมผู้ประกอบการท้องถิ่น กลุ่มส่วนราชการการเมืองพัทยา และกลุ่มสื่อมวลชน ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมืองพัทยาให้ก้าวไปสู่เมืองชั้นนำระดับนานาชาติ”

สำหรับวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เคารพความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

คำนึงถึงมิติความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ การศึกษาและรายได้ สภาพแวดล้อมเหมาะในการอยู่อาศัย ชุมชนปลอดภัย การคมนาคมที่สะดวก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม

โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน เมืองแห่งการศึกษาที่ทันสมัย มีมาตรฐานสากล ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสถานะหุ้นส่วนของการพัฒนา ยกระดับการจัดบริการสวัสดิการสังคม ดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดระเบียบสังคม เช่น หาบเร่แผงลอย กลุ่มค้ามนุษย์ กลุ่มค้าสิ่งเสพติดกลุ่มคนเร่ร่อน ประชากรแฝง และอาชญากรข้ามชาติ เป็นต้น

2.ยุทธศาสตร์การยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองพัทยาเชื่อมต่อการขนส่ง ทางบก ทางราง

และทางทะเล ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เช่น รถไฟฟ้ารางเบา ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แพลตฟอร์มกลางและระบบสารสนเทศด้านบริหารและบริการ3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เช่น บุคลากร โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์

และระบบสารสนเทศสาธารณสุข เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพที่ทันสมัยแห่งภาคตะวันออก และมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

4.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ การยกระดับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค-น้ำท่วมความต้องการของภาคบริการและอุตสาหกรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

เช่น แนวชายหาด แนวปะการัง สวนสาธารณะ หมู่เกาะ และป่าไม้ การจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ ลดการตกค้างขยะในชุมชน

5.ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อทำให้การปฏิบัติงานของเมืองพัทยามีประสิทธิภาพ


ประชาชนเข้าถึงอย่างสะดวกและโปร่งใส การปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับเมืองพัทยา ฯลฯ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ