นนทบุรี ประกาศคำสั่งล่าสุด มีผล 24 ม.ค. สกัดโควิด

นนทบุรีออกประกาศคุมโควิดล่าสุด
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ จากเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ออกประกาศฉบับที่ 69 มีผล 24 ม.ค. ยันไม่มีนโยบายปิดสถานที่ แต่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 23 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี เผยแพร่คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 143/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ซึ่งมีการปรับมาตรการป้องกัน “โรคโควิด-19” ดังต่อไปนี้

โรงเรียนและสถาบันการศึกษา

ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเรียนที่บ้าน (Online) เรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (Onsite) หรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้ารับบริการทุกราย จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน หากพบว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ดำเนินการดังนี้

  • งดการให้นั่งทานที่ร้าน และให้จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแบบนำกลับเท่านั้น
  • จัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หากพบว่าไม่ติดเชื้อให้สามารถเข้ารับบริการได้

การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้-ใส่แมสก์กัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเชื้อโควิด-19-ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล) โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ