บอร์ดปาล์มน้ำมันไฟเขียวปรับสูตรบี 7เหลือบี 5

ปาล์ม

ประวิตรถกบอร์ดปาล์มน้ำมัน ไฟเขียว ปรับสูตรบี 7 เหลือบี 5 มีผล 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2565 สั่งเข้มสกัดลักลอบนำเข้าชายแดน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ VDO conference ที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มระดับจังหวัด

ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มในการเพิ่มคุณภาพผลปาล์มน้ำมันให้มีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 การกวดขันการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการลานเทและโรงงานสกัด ตรวจสอบราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรม

การป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองการจัดซื้อปัจจัยการผลิต และรับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ เพื่อชดเชยรายได้ให้เกษตรกร โดยกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564-2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยกำหนดราคาเป้าหมายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา (น้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท) ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ระยะดำเนินการเดือนกันยายน 2564-สิงหาคม 2565

นอกจากนั้นยังเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564 และดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มปี 2565 ต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นกลไกการบริหารจัดการสมดุลอุปทานในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มปรับเพิ่มสูงขึ้นและมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอีก 2 เป้าหมาย ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ กรีนดีเซล (Biohydrogenated Diesel : BHD) และน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ไบโอเจ็ต (Biojet Fuels) เพื่อรองรับการแก้ปัญหา อุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบต่อไป

พล.อ.ประวิตรได้ให้กระทรวงต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมติที่ประชุมโดยเคร่งครัด พร้อมกำชับให้เร่งนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว และเน้นย้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพ่งเล็งการลักลอบการนำเข้าน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน เพื่อให้การแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้อย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากที่ประชุม กนป. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบให้ปรับสูตรส่วนผสมไบโอดีเซล จากบี 7 เหลือบี 5 เพื่อลดต้นทุนราคาดีเซลตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอให้ปรับสูตรส่วนผสมไบโอดีเซล จากบี 7 เหลือบี 5 และจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.ถึง 31 มี.ค. 2565