ขอนแก่น สั่งงดดื่มเหล้าในร้านทั้งจังหวัด รวมกลุ่มห้ามเกิน 50 คน

ร้านเหล้า
Photo by Zain Ali from Pexels

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ประกาศมาตรการคุมโควิด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกพื้นที่ ชะลอ-เลื่อนจัดกิจกรรม งานบุญ งานแต่ง มีผล 23 ก.พ. เป็นต้นไป 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ลงนามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64) โดยประกาศดังกล่าว สรุปใจความได้ ดังนี้

1. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคล ที่มีจำนวนรวมตัวกันมากกว่า 50 คน หากเกินจำนวนตามที่กำหนดทุกกรณี ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในเขตท้องที่นั้นนั้น ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอำเภอในเขตท้องที่ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน

               

สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมก่อนมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้

2. ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยมาตรการนี้ให้ใช้กับร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนยการค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันในทุกเขตพื้นที่

3. ชะลอหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม งานบุญประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ -​8 มีนาคม 2565 หากมีความจำเป็นต้องจัดให้แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่

ทั้งนี้ ให้ผู้จัดหรือผู้รับผิดชอบงดจัดให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขบวนแห่และมหรสพทุกชนิด และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. การจัดงานศพ ซึ่งต้องจัดในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ให้เจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบจัดงานถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

  • จำกัดจำนวนคนร่วมงานไม่เกิน 50 คน
  • ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมงานจนแล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่เกิน 3 วัน
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน
  • งดบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ไม่จัดให้มีมหรสพทุกประเภทตลอดการจัดงาน

5. ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทห้างร้าน สถานประกอบการและประชาชน งดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริงหรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ยกเว้นบุคคลในครอบครัวในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2565

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น