เตือนฉบับ 3 เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำโก-ลก

แม่น้ำสายบุรี สายโก-ลก

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือน เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่ลุ่มน้ำบริเวณ แม่น้ำสายบุรี และ แม่น้ำโก-ลก ฉบับที่ 3/2565 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเรื่อง เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยกองอํานวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้

ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรง มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุม ประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทําให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งกองอํานวยการน้ำแห่งชาติได้ประกาศแจ้งเตือน ฉบับที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น

กองอํานวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีปริมาณฝนตกหนัก มากกว่า 150 มิลลิเมตร โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ําโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทําให้มีปริมาณน้ำสะสมไหลลงแม่น้ำมากขึ้น

จึงขอเน้นย้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้น เสี่ยงน้ำล้นสูงกว่าตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในอําเภอบันนังสตา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา อําเภอสายบุรี อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และอําเภอแว้ง อําเภอสุคิริน อําเภอศรีสาคร อําเภอสุไหงปาดี อําเภอตากใบ อําเภอรือเสาะ อําเภอจะแนะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565

Advertisment

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดําเนินการ ดังนี้

1. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณา ความเหมาะสมในการระบายน้ำในลําน้ำ/แม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น – ลงของระดับน้ำทะเล

2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงแนวคันบริเวณริมแม่น้ำ กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปิดท่อ ระบายน้ำทิ้งริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกัน น้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อม ของระบบสื่อสารสํารอง เพื่อบูรณาการความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

Advertisment

4. ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมใน การอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ