ยโสธรจัดโครงการ คัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4 มุ่งสู่ Carbon Neutrality

ชลธี ยังตรง
ชลธี ยังตรง

ยโสธรรับซื้อขยะรีไซเคิลตามโครงการ คัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4 พร้อมจัดกิจกรรมรักษ์โลก คัดแยกขยะมุ่งสู่ Carbon Neutrality เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานรับบริจาคแต้มบุญตามโครงการ คัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ครั้งที่ 4 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปลัดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียนนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่าย เพื่อสะสมแต้มบุญ ซึ่ง 1 บาท = 1 แต้มบุญ ที่บริเวณหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายและร่วมบริจาคสะสมแต้มบุญ นำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

               

ทั้งนี้มีหน่วยงานจำนวน 36 หน่วยงาน ที่มารวมสะสมแต้มบุญรวมจำนวน 5,162 แต้มบุญ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดงาน “จังหวัดยโสธร รักษ์โลก คัดแยกขยะ มุ่งสู่ Carbon Neutrality ” (อ่านว่า คา-บอน –นิว-ทรา-ลิ-ตี้) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อร่วมรณรงค์ กระตุ้นให้ชาวยโสธรทุกภาคส่วน ได้รับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ ผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน และเป็นการประสานพลังประชารัฐร่วมใจ

กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน ด้วยการลด คัดแยกขยะ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิลตามกิจกรรมคัดแยก (ขยะ) แลกบุญ และมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ณ ประเทศสกอตแลนด์