อย.เปิดกฎต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางใหม่

ภาพ Pixabay

เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมาตรา 15 ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทน ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กำหนดให้ใบรับจดแจ้งมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบรับจดแจ้ง ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุ ต้องยื่นคำขอต่ออายุ ภายใน 180 วันก่อนวันสิ้นอายุ กรณีที่ใบรับจดแจ้งสิ้นอายุ แต่ไม่เกิน 1 เดือน ผู้จดแจ้งสามารถขอผ่อนผันและแสดงเหตุผลประกอบการยื่นคำขอต่ออายุได้ แต่ต้องชำระค่าปรับรายวัน วันละ 500 บาท หากเป็นนิติบุคคลจะต้องชำระค่าปรับในฐานะนิติบุคคลและกรรมการ รวมเป็นค่าปรับวันละ 1,000 บาท หากใบรับจดแจ้งสิ้นอายุเกิน 1 เดือน ผู้จดแจ้งไม่สามารถต่ออายุใบรับจดแจ้งนั้นได้ และหากประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางนั้นต่อไปจะต้องยื่นคำขอจดแจ้งใหม่ และจะได้รับเลขที่ใบรับจดแจ้งใหม่

สำหรับสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสถานประกอบการในต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักสาธารณสุขจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อย. และชำระค่าคำขอ ฉบับละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 900 บาท กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับจดแจ้ง ฉบับละ 500 บาท

Previous article“วอลโว่” อ้าแขนรับดีลเลอร์ใหม่ เชื่อโปรดักต์เจ๋ง-การันตี 3 ปีคืนทุน
Next articleก.ล.ต.เผยรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มอีก1ราย