แกรมมี่ จ่อนำ ONE ขาย IPO จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แกรมมี่เตรียมนำ ONE เข้าตลาดหลักทรัพย์

แกรมมี่ เตรียมนำ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ขาย IPO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความว่า

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมวารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“ONE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) (รวมเรียกว่า “การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE”)

โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE ภายหลังการเพิ่มทุน และมอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ ONE สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง


นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในอนาคต ดังนี้

  • GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม
  • GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONE ในการดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การกำหนดให้บริษัทย่อยเข้าทำข้อตกลงใด ๆ กับ ONE เพื่อลดหรือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ส่ง สารสนเทศเกี่ยวกับกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมค้าของบริษัทฯ แยกออกมาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้กับตลาดหลักทรัพยฯ

โดยในสารสนเทศฯ ระบุว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นำของธุรกิจผลิตคอนเทนท์ประเภท ละคร ซีรี่ส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลักและช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ ONE และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดของช่อง GMM25 ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่ม GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พร้อมกันนี้ ได้สรุปฐานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินการรวมของ ONE สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระบุว่า มีรายได้จากการขายสินค้า ค่าบริการ ค่าลิขสิทธิ์ และอื่น ๆ 3,215 ล้านบาท, กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 753.77 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 633.90 ล้านบาท, มีสินทรัพย์รวม 7,480.91 ล้านบาท และ หนี้สินรวม 5,376.03 ล้านบาท

ขณะที่ผลประโยชน์ต่อ ONE หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

  • ได้รับเงินระดมทุนจาก IPO เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจ รวมถึงชำระหนี้บางส่วนของ ONE
  • การที่ ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับเงินจากการระดมทุนจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและอาจได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึ้น
  • จากการที่ ONE มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งเสริมให้ ONE เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งอาจสร้างความน่าสนใจและดึงดูดต่อนักลงทุนอื่น ๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ การมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งผลเชิงบวกต่อการแสวงหาบุคลากรเข้ามาทำงานในบริษัท

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ