ซีพีเอ็น ประกาศเพิ่มงบลงทุนโครงการดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค อีก 3,751 ล้านบาท

ซีพีเอ็น ประกาศเพิ่มงบลงทุนในโครงการ ดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค อีก 3,751 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 2.1 หมื่นล้าน ขยายและปรับปรุงส่วนรีเทล ที่พัก อาคารสำนักงาน และโรงแรม คาดแล้วเสร็จในปี 2567

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“DTC”) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed Use Project) ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย

ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (“DCP”) ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้โดยเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 17,393 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น

เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโครงการ รวมถึงการใช้ศักยภาพของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค สำหรับส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณการลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจำนวน 17,393 ล้านบาท คิดเป็นงบประมาณการลงทุนใหม่สำหรับส่วนของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 21,144 ล้านบาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ DTC มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ DTC ได้แก่

ส่วนของศูนย์การค้า มีการปรับรูปแบบและการจัดพื้นที่ค้าปลีก ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ควบคู่กับการปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานในการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น โดยึคาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 3/67

อาคารสำนักงาน เพิ่ม Roof Top Bar และ Meeting Facilities เพื่อเป็นจุดขายใหม่ให้กับโครงการอาคารสำนักงาน ปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 /67

โรงแรม ปรับเพิ่มจำนวนห้องพัก และพื้นที่ก่อสร้าง Gross Floor Area (“GFA”), ออกแบบห้องพักขนาดใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับผู้เข้าพัก, ปรับปรุงเพื่อให้ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสวนลุมพินี แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/66

Advertisement

และที่พักอาศัย ปรับเพิ่มพื้นที่ก่อสร้าง GFA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สูงขึ้น, ปรับตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นระดับ Super Luxury เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/67