ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธ.ค. เช็กขั้นตอนลงทะเบียน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะวัคซีนโควิดเท่าไหร่
ภาพโดย HeungSoon จาก Pixabay

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชวยคนไทยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธันวาคม เช็กขั้นตอนที่นี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศชวนคนไทยทุกสิทธิการรักษาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง 31 ธันวาคม 2564 ขอฉีดง่ายแค่จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง หรือติดต่อที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยง ฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด่านหน้าสู้โควิด และกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน

เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19

วิธีจองคิว

 1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง
 2. ไปที่ เมนูกระเป๋าสุขภาพ
 3. เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ
 4. เลือกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
 5. เลือกฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 6. เลือกหน่วยบริการ
 7. จองคิวนัดหมายล่วงหน้าได้เลย

สถานที่

 • สามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลรัฐและ รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
 • สถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ
 • แนะนำให้โทรไปล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน

ผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปสามารถลงทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
 • ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 • ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • รคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIVที่มีอาการ)
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตาราเมตร

พิเศษปี 2564 เพิ่มเติมอีก 3 กลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทุกช่วงอายุ ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน ได้แก่

 • บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
 • กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 • กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์

วันฉีดวัคซีน

 • เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง