สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ฯ ย้ำนำเสนอข่าว “รวดเร็ว-ถูกต้อง-ยึดจริยธรรม”

สยรท.
คอลัมน์ : ออโต้ อัพเดต

สรยท.จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) เป็นประธาน พร้อมกล่าวย้ำ “สื่อยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดจริยธรรม” ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมคับคั่งกว่า 200 ชีวิต ที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดจนมีอายุครบ 2 รอบหรือ 24 ปี

“สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน จากสมาชิกเพียงไม่กี่สิบคน จนปัจจุบันเรามีสมาชิกเพิ่มเป็นกว่า 200 คน เติบโตขึ้นมาก และอยากขอให้สื่อมวลชนสมาชิกสมาคม ทำหน้าที่รายงานข่าว หรือสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้กับประชาชน โดยยึดหลักจริยธรรมสื่อ เพื่อให้อาชีพนี้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมต่อ ๆ ไป”

สื่อในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ ซึ่งข่าวสารที่ถูกนำเสนอ มีทั้งเรื่องจริงและเท็จ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ในฐานะนายกสมาคมสื่อฯ จึงอยากเห็นการพัฒนาของสื่อมวลชน เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

ด้านการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 นั้น นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย กล่าวถึงการดำเนินกิจรรมของสมาคมในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาว่า ในทุก ๆ กิจกรรม ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคม และองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งการอบรม สัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก และประชาชนทั่วไป รวมถึงการมอบสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี การมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา การจัดทำประกันอุบัติเหตุ และการมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกในกรณีต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม สมาคมยังมีอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และถือเป็นภารกิจสำคัญของสมาคม คือ การพิจารณาตัดสินมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND CAR OF THE YEAR) และรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR) ในทุก ๆ ปี

โดยการพิจารณานั้น สมาคมได้เน้นย้ำให้กับผู้สื่อข่าวที่มีความรู้ ความสามารถ และมากประสบการณ์ ให้คะแนนจากหัวข้อที่กำหนดตามมาตรฐานของระบบการคัดเลือก THAILAND CAR & MOTORCYCLE OF THE YEAR ซึ่งเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีเป็นรถยอดเยี่ยมประจำปีของประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจ ของทั้งผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของรถยนต์และจักรยานยนต์รุ่นนั้น ๆ

Advertisement

ปี 2565 ที่ผ่านมา รางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR สมาคมได้รับเกียรติจากนายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวอีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของรางวัลที่นับวันจะสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้จัดงาน คือ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

ด้าน นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. กล่าวถึงข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสื่อมวลชนสายยานยนต์ โดยเฉพาะสื่อประเภทออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีบางส่วนต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม แต่เนื่องจากข้อบังคับของสมาคม ต้องมีขั้นตอนการกลั่นกรอง การตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการรับสมาชิกเป็นสิ่งที่สมาคมตระหนักว่า ควรจะเป็นผู้สื่อข่าว หรือสื่อสารมวลชนที่เป็นสื่อจริง ๆ นั่นเอง

อย่างไรก็ดี ในอนาคตน่าจะมีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของการรับสมาชิก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในส่วนนั้นต้องเป็นการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สมาคม ในการแก้ไขข้อบังคับเหล่านี้ต่อไป

ด้าน นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association : TAJA ตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นการพิจารณาตัดสินรางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 (THAILAND MOTORCYCLE OF THE YEAR 2023) ที่จะถึงนี้ว่า การพิจารณารางวัลดังกล่าวยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้

Advertisement

ขั้นตอนและการดำเนินงาน จะมีการตั้งคณะทำงานการตัดสินและมอบรางวัล ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า คณะทำงานที่จะตั้งขึ้นอาจจะมีทั้งสมาชิกที่มาจากสายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยจะพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน สรยท.ยังได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล TAJA GOLF CHARITY 2023 โดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจยานยนต์และเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ ใช้กติกาการแข่งขันแบบ 36 system & stableford โดยไฮไลต์ของการแข่งขันในครั้งนี้ คือ รางวัลโฮลอินวัน 4 หลุม หรือรางวัล TAJA GOLF CHARITY 2023 HOLD IN ONE