นายกฯเศรษฐา เริ่มมาตรการอุ้มค่ายญี่ปุ่น เกาหลี สู้ศึก EV จีน

toyota bZ4X

ครม.เศรษฐา มีมติขยายเวลาลดภาษีนำเข้ารถ EV ทั้งคัน 40% ไปอีก 1 ปี

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งเป็นการประชุมวาระสุดท้ายของปี 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน (ฉบับที่ ..) โดยขยายระยะเวลาการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลงไม่เกินร้อยละ 40 ทั้งนี้ ผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวต้องแสดงหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิจากกรมสรรพสามิต

กรณีที่ผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด และกรมสรรพสามิตได้แจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนการได้รับสิทธิสำหรับของนั้นกับกรมศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของนั้นไม่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศฉบับนี้ตั้งแต่วันนำของเข้า โดยผู้นำของเข้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอชำระและต้องชำระค่าภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนสิทธิ แต่ไม่ถูกตัดสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรในการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามความตกลงการค้าเสรีที่ได้ยานไว้ในขณะนำของเข้า


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ประเด็นนำเข้ารถ EV ที่ผ่านมารถ EV จากจีนจะได้เปรียบกลุ่มรถ EV นำเข้าจากญี่ปุ่น และเกาหลี เนื่องจากประเทศจีนกับไทยมีเขตการค้าเสรีทำความตกลงทางการค้าระหว่างกัน ภาษีเป็น 0% ต่างจากประเทศอื่น ๆ และนี้ถือเป็นมาตรการณ์ช่วยเหลือค่ายญี่ปุ่นเริ่มต้นหลังจากได้เดินทางไปโรดโชว์ พบค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา