ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โถ..น่าอนาถประเทศไทย 11 ปีมีงบสร้างที่เผาศพปลอดมลพิษ แค่ 123 แห่ง ยังขาดอีก 34,000 แห่ง

updated: 13 ส.ค. 2552 เวลา 19:16:49 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติออนไลน์ รายงานว่า   ปัจจุบันวัดและสำนักสงฆ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในชนบทมีภาระต้องหาเงิน เพื่อสร้างเมรุซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นภาระแก่วัดและสำนักสงฆ์ในการระดมเงิน  บริจาคจากประชาชน

 
ทั้งนี้ การก่อสร้างเมรุเพื่อการเผาศพในวัด   ยังขาดอีก   34,000 แห่ง  ทั่วประเทศ ไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง เพราะมีปัจจัยหรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องหลายประการ  กล่าวโดยสรุปคือ งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเมรุ การติดตั้งตัวเตาและอุปกรณ์เผาศพที่มีคุณภาพ  ในการประหยัดพลังงานและปลอดมลพิษ รวมทั้งอาคารที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ประมาณการ ของแต่ละวัดไม่ต่ำกว่า  3   ล้านบาท


ล่าสุด นายนคร มาฉิม ส.ส. ประชาธิปัตย์ จ.พิษณุโลก ได้ตั้งกระทู้ถามนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการสร้างเมรุให้วัดทั่วประเทศ โดยนายกฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการสร้างเมรุในวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานคร  มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่วัดเพื่อก่อสร้างเมรุตามแนวนโยบาย เพื่อเป็นตัวอย่างและต้นแบบ เน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการก่อสร้างบำรุงรักษา (แทนที่จะสร้างทุกวัด) คือ การสนับสนุนให้มีเมรุใน  877 อำเภอ ทั่วประเทศ (แห่งละ 1 วัด) เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้นำไปจัดสร้างโดยมีส่วนร่วมตามความจำเป็น และความต้องการต่อไป


จากสถิติโการจัดสรรเมรุ  ปลอดมลพิษ ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างเมรุไปแล้ว 123 แห่ง  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2550 และ 2551 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับ การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อติดตั้งเตาเผาศพที่มีคุณสมบัติปลอดมลพิษและประหยัดพลังงานให้แก่วัดที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่ม นอกเหนือจากงบประมาณของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกปีละ 10  วัด