ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หุ้น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เตรียมเข้าเทรด 25 ก.ย.

updated: 23 ก.ย. 2552 เวลา 18:09:03 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ม 25 ก.ย. นี้

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าจด
ทะเบียนซื้อขาย ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต กลุ่มธุรกิจการเงิน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2552 ชื่อ
ย่อว่า " BLA "

" BLA เข้าจดทะเบียนซื้อขาย ในหมวดประกันภัยและประกันชีวิต เป็นลำดับที่ 17 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์
ณ ราคาไอพีโอ สูงถึง 16,200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอื่น ๆ
ในหมวดเดียวกันจะมีมูลค่าสูงเป็นลำดับที่ 2 ของหมวดนี้ " รองผู้จัดการกล่าว

BLA ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตแก่ลูกค้าทั้งบุคคลทั่วไปและประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งได้รับความเชื่อถือมา
ยาวนานกว่า 58 ปี ณ 30 มิถุนายน 2552 BLA มีส่วนแบ่งตลาดของเบี้ยประกันภัยรับรวมร้อยละ 6.76
นับเป็นลำดับที่ 4 ในธุรกิจประกันชีวิตของประเทศ โดยบริษัทมีจุดแข็งด้านช่องทางการจำหน่ายหลัก 2
ช่องทางคือ ผ่านตัวแทนที่มีคุณภาพ และผ่านช่องทางธนาคาร โดยมีพันธมิตรหลักคือ ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

BLA มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน
200 ล้าน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 20 ล้านหน่วย โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก จำนวน
200 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 -11 กันยายน 2552 ราคาหุ้นละ 13.50 บาท มูลค่ารวม 2,700 ล้านบาท เพื่อ
ระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มเงินกองทุนของบริษัทให้แข็งแกร่ง โดยมี บริษัทหลักทรัพย์
พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

BLA มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักภาษี และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธรกิจประกันภัย (คปภ.)
ทั้งนี้ ระดับราคา IPO ที่ 13.50 บาทต่อหุ้นนั้น มีที่มาจากการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้น ( Book
Building) ของผู้ลงทุนสถาบันโดยมีช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ใช้ในการสำรวจความต้องการ คือ
12.50-14.00 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BLA หลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ กลุ่มโสภณพนิช ถือหุ้นรวมกันร้อยละ
32.23 บริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ถือหุ้นร้อยละ 20.83 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 7.74 และกลุ่มลิมทรง ถือหุ้นร้อยละ 7.04

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต โปรดดูรายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนของ
บริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่
www.bla.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th และ www.settrade.com