ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร ๒๙๐ คน เป็นนายทหารพิเศษ ประจำหน่วย ทหารรักษาพระองค์

updated: 19 ต.ค. 2552 เวลา 20:00:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

  ประชาชาติออนไลน์ รายงานว่า วันนี้  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒     ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
  ประกาศระบุว่า    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วย ทหารรักษาพระองค์ ดังต่อไปนี้
กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
๑. พลเอก ชาตรี ทัตติ
๒. พลเอก พหล สง่าเนตร
๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๔. พลเอก หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล
๕. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
๖. พลเอก อรรณพ สมบัติทวี
๗. พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ
๘. พลโท ชายศักดิ์ โสมกุล
๙. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
๑๐. พลโท ปัญญา รอดเชื้อ
๑๑. พลโท สิทธิชัย อินทเสน
๑๒. พลโท กฤษณรักษ์ ทรัพย์ยิ่ง
๑๓. พลโท บัญชากิตต์ มาประเสริฐ
๑๔. พลโท กฤษพนธิ์ ปานะสูตร
๑๕. พลโท เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
๑๖. พลโท ธงชัย โอสถหงษ์
๑๗. พลโท รุ่งรุจ พุ่มนิคม
๑๘. พลโท วิเชียร ศิริสุนทร
๑๙. พลโท ศุภชัย โพธิ์ทองนาค
๒๐. พลโท สุรัตน์ วรรักษ์
๒๑. พลโท ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ
๒๒. พลโท ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
๒๓. พลโท ฤทธิไกร อุ่นพันธุ์
๒๔. พลโท วิรัตน์ สุดรุ่ง
๒๕. พลโท วิลาศ เย็นบำรุง
๒๖. พลโท สิงห์ศึก สิงห์ไพร
๒๗. พลตรี ปรีชา กิจบุญ
๒๘. พลตรี ภัทรวรรธ คงพันธุ์
๒๙. พลตรี ชาติชาย เกษมวงศ์
๓๐. พลตรี ประสงค์ ฟักสังข์
๓๑ พลตรี ยศนันท์ หร่ายเจริญ
๓๒. พลตรี วิฑูรย์ ดิษยบุตร
๓๓. พันเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๓๔. พลเอก สธน ทับทิมไทย
๓๕. พลตรี สมร ศรีทันดร
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
๓๖. พลเอก วิเชียร วิเวก
๓๗. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
๓๘. พลโท ธนู สุขสำราญ
๓๙. พลโท อุชุกร สาครนาวิน
๔๐. พลโท กิตติศักดิ์ สุวรรณเตมีย์
๔๑. พลโท พฤกษ์ สุวรรณทัต
๔๒. พลโท วีรพล คุ้มบน
๔๓. พลโท สมบัติ ม่วงมิ่งสุข
๔๔. พลตรี รวมพล มีชูอรรถ
๔๕. พลตรี อาจศึก สุวรรณธาดา
๔๖. พลตรี พิทยา กระจ่างวงษ์
กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์
๔๗. พลโท กวี ประเคนรี
๔๘. พลตรี สถิต แจ่มจำรัส
๔๙. พลตรี สุรพันธ์ พวงเพ็ชร์
กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์
๕๐. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ
๕๑. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
๕๒. พลเอก กมล แสนอิสระ
๕๓. พลเอก จิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ
๕๔. พลเอก จิรเดช คชรัตน์
๕๕. พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล
๕๖. พลโท ศิวะ ภระมรทัต
๕๗. พลโท ปริญญา สมสุวรรณ
๕๘. พลโท สันต์ จริยาจิรวัฒนา
๕๙. พลตรี เกรียงไกร ชัยชุมพร
๖๐. พลตรี วินัย สร้างสุขดี
กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
๖๑. พลโท นภดล เจริญพร
๖๒. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๖๓. พลโท ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์
๖๔. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์
๖๕. พลตรี ธีรจิตต์ นิพิทสุขการ
๖๖. พลตรี กัมปนาท รุดดิษฐ์
๖๗. พลตรี คณิต อุทิตสาร
๖๘. พลตรี จิตนาถ เปี่ยมระลึก
๖๙. พลตรี สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
๗๐. พลตรี นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง
๗๑. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์
กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
๗๒. พลโท พนา ถนอมสิงห์
๗๓. พลตรี มุ่งสืบ ตะกรุดแก้ว
กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
๗๔. พันเอก นันทพล จำรัสโรมรัน
กรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์
๗๕. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล
๗๖. พลตรี ชีวัน โหละบุตร
๗๗. พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง
๗๘. พลตรี สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์
๗๙. พลโท ไชยเดช บุญรอด
๘๐. พลโท สหชาติ พิพิธกุล
๘๑. พลตรี ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
๘๒. พลตรี นิวัฒชัย ไทยนันทน์
กองพันทหารม้าที่ ๑๑ รักษาพระองค์
๘๓. พลโท พนม บัติประโคน
๘๔. พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์
กองพันทหารม้าที่ ๑๗ รักษาพระองค์
๘๕. พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์
๘๖. พลโท ศรไชย รวยลาภ
๘๗. พลตรี ศิลปชัย สรภักดี
กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์
๘๘. พลตรี สมชาย อุตมะ
๘๙. พลตรี อรรคเดช ทรงวรวิทย์
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
๙๐. พลตรี ประชุม มธุรมน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ รักษาพระองค์
๙๑. พลตรี เจียม จันทร์หอมกุล
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์
๙๒. พลเอก สุชีพ กิจวารี
๙๓. พลโท มารุต ปัชโชตะสิงห์
๙๔. พลตรี พรชัย วัดบัว
๙๕. พลตรี อนุศักดิ์ เผ่านาค
กรมทหารช่างที่ ๑ รักษาพระองค์
๙๖. พลเอก สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ
๙๗. พลโท ภัทร์ไพบูลย์ สังข์สุวรรณ
๙๘. พลโท ทวีศักดิ์ สารโกศล
๙๙. พลตรี เยาวดนัย ภู่เจริญยศ
กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๐๐. พลโท ธนศักดิ์ สุทธิเทศ
กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
๑๐๑. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์
๑๐๒. พลโท ชาญชัย ส่งเจริญ
๑๐๓. พลตรี จิระ โกมุทพงศ์
๑๐๔. พลตรี ทนง จิระโภคิน
๑๐๕. พลตรี เจิมโชค ทุมมานนท์
๑๐๖. พลตรี ธีระพงษ์ ขำคมนิกร
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๐๗. พลเอก สุนันท์ ดีอ่วม
๑๐๘. พลเอก นรินทร์ แทบประสิทธิ์
๑๐๙. พลโท อภิศักดิ์ จงรักษ์
๑๑๐. พลโท อัมพร พวงสงวนวงศ์
๑๑๑. พลโท กลชัย พรรณเชษฐ์
๑๑๒. พลโท นิพนธ์ สุบงกฎ
๑๑๓. พลโท พิษณุ ศรคุปต์
๑๑๔. พลโท สืบพงศ์ เปาวรัตน์
๑๑๕. พลโท อภิญญา ตัณฑากาศ
๑๑๖. พลโท อัธยา สุคนธสิงห์
๑๑๗. พลโท ณัฐ ธาตุโลหะ
๑๑๘. พลโท บุญสร้าง มานะธรรม
๑๑๙. พลโท ปรียวัฒน์ อุดาการ
๑๒๐. พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว
๑๒๑. พลตรี ฉัตรชัย ไกรสรพงษ์
๑๒๒. พลตรี ถนอม สุภาพร
๑๒๓. พลตรี ปัญญา ลักษิตานนท์
๑๒๔. พลตรี พนัส แสนสมบัติ
๑๒๕. พลตรี สมชาย ชัยวณิชยา
๑๒๖. พลตรี สมภพ ไทยพีระกุล
๑๒๗. พลตรี สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ
๑๒๘. พลตรี อาคม สุขะสุคนธ์
๑๒๙. พลตรี ปุรณิทธิ์ บุณยมานพ
๑๓๐. พลตรี มานิตย์ โพธิ์เงิน
๑๓๑. พลตรี สมยศ พันปี
๑๓๒. พลตรี สะอาด คงแสนคำ
๑๓๓. พลตรี จิระพล สิริพราหมณกุล
๑๓๔. พลตรี ชด พรหมเดช
๑๓๕. พลตรี ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์
๑๓๖. พลตรี ดุษฎี รามสมภพ
๑๓๗. พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม
๑๓๘. พลตรี นพดล โชติศิริ
๑๓๙. พลตรี บุญเลิศ ทัศนครองสินธุ์
๑๔๐. พลตรี พงศธร ฉายกำเหนิด
๑๔๑. พลตรี พิจิตร แก้วลี
๑๔๒. พลตรี พิชิต พินิตตานนท์
๑๔๓. พลตรี ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์
๑๔๔. พลตรี วัฒนา ชีโสตร์
๑๔๕. พลตรี วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช
๑๔๖. พลตรี วินัย ยวดยิ่ง
๑๔๗. พลตรี สมบูรณ์ แก้วอยู่
๑๔๘. พลตรี สานิต เทพวัลย์
๑๔๙. พลตรี ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ์
๑๕๐. พลตรี อำพลศิลป์ ประมุขชัย
๑๕๑. พลตรี อุทัย ปานเสน่ห์
๑๕๒. พลตรี กำธร ชาญยุทธการ
๑๕๓. พลตรี กุลชัย ฐานพงษ์
๑๕๔. พลตรี เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์
๑๕๕. พลตรี ณรงค์ดิศ สีทาแก
๑๕๖. พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี
๑๕๗. พลตรี ทศพร นิยมค้า
๑๕๘. พลตรี ธนา รำพึงกิจ
๑๕๙. พลตรี ธวัชชัย สมุทรสาคร
๑๖๐. พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ
๑๖๑. พลตรี ประสาท เหล่าถาวร
๑๖๒. พลตรี พิจิตร ขจรกล่ำ
๑๖๓. พลตรี ยศพงศ์ สิมทะราช
๑๖๔. พลตรี ฤกษ์ชัย วุฒิประสิทธิ์
๑๖๕. พลตรี วิเชียร ไชยปกรณ์
๑๖๖. พลตรี วิบูลย์ ทรวงโพธิ์
๑๖๗. พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๑๖๘. พลตรี ศักดา แสนวิเศษ
๑๖๙. พลตรี สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์
๑๗๐. พลตรี สมเกียรติ จันทนา
๑๗๑. พลตรี สวัสดิ์ กระต่ายทอง
๑๗๒. พลตรี สุรพล ธาตุโลหะ
๑๗๓. พลตรี สุรศักดิ์ นาคธน
๑๗๔. พลตรี เสรี พหลเวชช์
๑๗๕. พลตรี อนุธัช บุนนาค
๑๗๖. พลตรี อัศวิน แจ่มสุวรรณ
๑๗๗. พลตรี อำนาจ สมประสงค์
๑๗๘. พลตรี อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร
๑๗๙. พลตรี ไอยค์เดช จำลองศุภลักษณ์
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๘๐. พลเรือเอก วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ
๑๘๑. พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง
๑๘๒. พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม
๑๘๓. พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ อักษรศรีกุล
๑๘๔. นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
๑๘๕. พลเรือเอก ยอดชาย รักสำหรวจ
๑๘๖. พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
๑๘๗. พลเรือเอก สมศักดิ์ ถนอมพล
๑๘๘. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์
๑๘๙. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
๑๙๐. พลเรือเอก สินาด หงสกุล
๑๙๑. พลเรือเอก ธนา บุนนาค
๑๙๒. พลเรือเอก ชัชวาลย์ อัมระปาล
๑๙๓. พลเรือเอก วรพจน์ วนินทานนท์
๑๙๔. พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์
๑๙๕. พลเรือเอก ไพโรจน์ แก่นสาร
๑๙๖. พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
๑๙๗. พลเรือเอก รพล คำคล้าย
๑๙๘. พลเรือเอก สมเจตน์ เนียมศิริ
๑๙๙. พลเรือเอก คงวัฒน์ นีละศรี
๒๐๐. พลเรือตรี อิทธิพล มกรเสน
๒๐๑. นาวาเอก วิสิฏฐ์ พณิชยกุล
๒๐๒. นาวาเอก อำพล เที่ยงสกุล
๒๐๓. นาวาเอก ดำรงค์ศักดิ์ ขันทองดี
๒๐๔. นาวาเอก อรุณ ทองแท้
๒๐๕. นาวาเอก วิรัช แพหมอ
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
๒๐๖. พลเรือโท กรสัคค์ อ่อนนุ่ม
๒๐๗. พลเรือโท สุริยา ณ นคร
๒๐๘. พลเรือโท ประสิทธิ์ชัย ศรีวรรธนะ
๒๐๙. พลเรือตรี สมาน อ่วมจันทร์
๒๑๐. พลเรือตรี วิทยา วงศ์เทิดธรรม
๒๑๑. พลเรือตรี บงสุช สิงห์ณรงค์
๒๑๒. พลเรือตรี สุริยะ พรสุริยะ
๒๑๓. พลเรือตรี ณเรศ ชุ่มกมล
๒๑๔. พลเรือตรี ไกรวุธ วัฒนธรรม
๒๑๕. พลเรือตรี พัลลภ ตมิศานนท์
๒๑๖. นาวาเอก ดุสิต รามโกมุท
๒๑๗. นาวาเอก วชิระ ประทีปะวณิช
๒๑๘. นาวาเอก มนตรี สุวรรณชัย
๒๑๙. นาวาเอก มนต์ชัย กาทอง
๒๒๐. นาวาเอก นฤดม แป้นเจริญ
๒๒๑. นาวาเอก ประสงค์ จิตกรณ์กิจศิลป์
๒๒๒. นาวาเอก ไพโรจน์ พันธุ์สวัสดิ์
๒๒๓. นาวาเอก เรวัต ต้นสมบูรณ์
๒๒๔. นาวาเอก รัษฎางค์ ธีรเนตร
๒๒๕. นาวาเอก ทิวา ดาราเมือง
๒๒๖. นาวาเอก สมนึก เปรมปราโมทย์
๒๒๗. นาวาเอก นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๒๘. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
๒๒๙. พลอากาศเอก ชมน เศียรสวัสดิ์
๒๓๐. พลอากาศโท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
๒๓๑. พลอากาศโท อภิศักดิ์ บุญเผื่อน
๒๓๒. พลอากาศโท สมนึก สวัสดิ์ถึก
๒๓๓. พลอากาศโท จำลอง เขมะประภา
๒๓๔. พลอากาศโท วัฒนา คล้ายจำนง
๒๓๕. พลอากาศโท ชาญณรงค์ อินทรสมพันธ์
๒๓๖. พลอากาศโท พัฒนพล กานตรัตน์
๒๓๗. พลอากาศตรี สุชิน วรรณโรจน์
กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๒๓๘. พลอากาศเอก ณรงค์ ละม้ายอินทร์
๒๓๙. พลอากาศโท ยุทธนา สุกุมลจันทร์
๒๔๐. พลอากาศโท สมชัย พละพงศ์
๒๔๑. พลอากาศโท สมศักดิ์ นะวิโรจน์
๒๔๒. นาวาอากาศเอก สามารถ บัวราช
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒
๒๔๓. พลอากาศโท พิทยา แสงแผ้ว
๒๔๔. พลอากาศโท ชูศักดิ์ วิบูลชัย
๒๔๕. พลอากาศตรี อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ
๒๔๖. พลอากาศตรี คะเชนทร์ วิเศษรจนา
๒๔๗. นาวาอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
ฝูงบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ กองบิน ๖
๒๔๘. พลอากาศโท อิทธิศักดิ์ ศรีสังข์
๒๔๙. พลอากาศโท สุทธิพล ศรีกังวาล
๒๕๐. พลอากาศโท ไมตรี โอสถหงษ์
๒๕๑. พลอากาศโท วินัย เปล่งวิทยา
๒๕๒. พลอากาศโท ดิเรก พรหมประยูร
๒๕๓. พลอากาศโท เพทาย อุดมศักดิ์
๒๕๔. พลอากาศโท ชนะ อยู่สถาพร
๒๕๕. พลอากาศตรี บัญชา สัทธาพงศ์
๒๕๖. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์
๒๕๗. พลอากาศตรี วิจิตร์ จิตร์ภักดี
๒๕๘. พลอากาศตรี สุรเชษฐ ทองสลวย
๒๕๙. พลอากาศตรี เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์
๒๖๐. พลอากาศตรี กฤษณะ นิ่มวัฒนา
๒๖๑. พลอากาศตรี สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๒๖๒. พลอากาศตรี ปรีชา ประดับมุข
๒๖๓. พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
๒๖๔. พลอากาศตรี พลเทพ โหมดสุวรรณ
๒๖๕. พลอากาศตรี นิคม วงษ์ดรุณีย์
๒๖๖. พลอากาศตรี ทวิเดนศ อังศุสิงห์
๒๖๗. พลอากาศตรี ถาวร มณีพฤกษ์
๒๖๘. พลอากาศตรี จอม รุ่งสว่าง
๒๖๙. พลอากาศตรี อนิรุท กิตติรัต
๒๗๐. พลอากาศตรี อุทิศ ภาคภูมิ
๒๗๑. พลอากาศตรี สมพล พูนทวีธรรม
๒๗๒. นาวาอากาศเอก แมน ศีตะจิตต์
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๗๓. พลอากาศโท อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
๒๗๔. พลอากาศโท ธัชชัย ถนัดใช้ปืน
๒๗๕. พลอากาศโท เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
๒๗๖. พลอากาศโท สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
๒๗๗. พลอากาศโท ภควัต รื่นพิพัฒน์
๒๗๘. พลอากาศโท ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ
๒๗๙. พลอากาศโท อายุตม์ พลับจ่าง
๒๘๐. พลอากาศโท วิน วิจิตรานุช
๒๘๑. พลอากาศตรี ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย
๒๘๒. พลอากาศตรี วันชัย โตสุวรรณ
๒๘๓. พลอากาศตรี ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์
๒๘๔. พลอากาศตรี เอกรัฐ ษรานุรักษ์
๒๘๕. พลอากาศตรี โสภณ สรรพนุเคราะห์
๒๘๖. พลอากาศตรี อุดมศักดิ์ นาคะชัย
๒๘๗. พลอากาศตรี อุทิศ ยิ้มแก้ว
๒๘๘. พลอากาศตรี บุญสืบ ประสิทธิ์
๒๘๙. พลอากาศตรี จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์
๒๙๐. พลอากาศตรี หม่อมหลวงชนากร วรวรรณ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี