ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ข่าวดี ! ระเบียบฯ การขอพระราชทานเครื่องราชย์ฉบับใหม่ ล่าสุดเพิ่ม 8 บัญชี มีผลบังคับใช้ พรุ่งนี้

updated: 19 ต.ค. 2552 เวลา 19:11:58 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

    ประชาชาติออนไลน์ รายงานว่า วันนี้(19 ต.ค.2552)   ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     ทั้งนี้ ระเบียบฉบับใหม่ ได้มีการ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
     โดย ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป(20 ตุลาคม 2552)
     ระเบียบใหม่ ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ใหม่ว่า "  เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการขอพระราชทานเครื่องราช  อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยตามบัญชี 41 ให้นำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือระยะเวลาในการได้รับเงินเดือนของ  ข้าราชการระดับต่าง ๆ ก่อนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่งของข้าราชการใหม่เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2551     มานับรวมเป็นระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือระยะเวลาในการได้รับ  เงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นตามบัญชี 41 ด้วย "
  นอกจากนี้   ยังได้เพิ่ม บัญชีท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536    ดังต่อไปนี้
      บัญชี 12   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
      บัญชี 13   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
      บัญชี 39    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
      บัญชี 40    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
      บัญชี 41    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
     บัญชี 42     การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ
     บัญชี 43    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
     บัญชี 44    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ดูรายละเอียดบัญชีประกาศแนบท้าย :

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/155/1.PDF