ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชื่อ นายพลใหม่ ๓๔๘นาย ๔๘ พลเอก "พะจุณณ์ ตามประทีป" หัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรีขึ้นพลเรือเอก

updated: 28 ต.ค. 2552 เวลา 17:08:51 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


  ประชาชาติออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ ( ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒) ราชกิจจานุเบกษา  ได้ตีพิมพ์  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล
   ประกาศระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (วาระ ตุลาคม ๒๕๕๒) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการ  มาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ดังต่อไปนี้
๑. พลโท ธนู สุขสำราญ เป็น พลเอก
๒. พลโท มณฑล บำรุงพฤกษ์ เป็น พลเอก
๓. พลโท มงคล เผ่าพงษ์คล้าย เป็น พลเอก
๔. พลโท สุพจน์ จั่นเผื่อน เป็น พลเอก
๕. พลโท สุทัศน์ ฤทธิสมิต เป็น พลเอก
๖. พลโท วีรากฤต แย้มวิบูล เป็น พลเอก
๗. พลโท สืบสันต์ ทรรทรานนท์ เป็น พลเอก
๘. พลโท ชูชัย สินไชย เป็น พลเอก
๙. พลโท ปิยะพล วัฒนกุล เป็น พลเอก
๑๐. พลโท เผด็จการ จันทร์เสวก เป็น พลเอก
๑๑. พลโท ภุชงค์ รัตนวรรณ เป็น พลเอก
๑๒. พลโท ภานุมาต สีวะรา เป็น พลเอก
๑๓. พลโท ยงยุทธ บุณยะวัน เป็น พลเอก
๑๔. พลโท สืบพงศ์ เปาวรัตน์ เป็น พลเอก
๑๕. พลโท ประวุฒิ ชาญวิทย์ เป็น พลเอก
๑๖. พลโท สุรัตน์ วรรักษ์ เป็น พลเอก
๑๗. พลโท นิพนธ์ สุบงกฎ เป็น พลเอก
๑๘. พลโท พิรุณ แผ้วพลสง เป็น พลเอก
๑๙. พลโท วรวิทย์ พรรณสมัย เป็น พลเอก
๒๐. พลโท ประยุทธ เมฆวิชัย เป็น พลเอก
๒๑. พลโท บุญสร้าง มานะธรรม เป็น พลเอก
๒๒. พลโท คำนวณ เธียรประมุข เป็น พลเอก
๒๓. พลโท อดุล อุบล เป็น พลเอก
๒๔. พลโท สันต์ จริยาจิรวัฒนา เป็น พลเอก
๒๕. พลโท ศานิต พรหมาศ เป็น พลเอก
๒๖. พลโท ณัฐพล สมคะเน เป็น พลเอก
๒๗. พลโท ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์ เป็น พลเอก
๒๘. พลโท อภิศักดิ์ จงรักษ์ เป็น พลเอก
๒๙. พลเรือโท มานัส ทองเจียม เป็น พลเรือเอก
๓๐. พลเรือโท ชัยวัฒน์ พุกกะรัตน์ เป็น พลเรือเอก
๓๑. พลเรือโท โกมินทร์ โกมุทานนท์ เป็น พลเรือเอก
๓๒. พลเรือโท ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์ เป็น พลเรือเอก
๓๓. พลเรือโท พะจุณณ์ ตามประทีป เป็น พลเรือเอก
๓๔. พลเรือโท เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เป็น พลเรือเอก
๓๕. พลเรือโท ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ เป็น พลเรือเอก
๓๖. พลเรือโท นิคม หอมเจริญ เป็น พลเรือเอก
๓๗. พลเรือโท ณรงค์ เทศวิศาล เป็น พลเรือเอก
๓๘. พลเรือโท ศิริชัย ขนิษฐกุล เป็น พลเรือเอก
๓๙. พลเรือโท สุรศักดิ์ แก้วแกมทอง เป็น พลเรือเอก
๔๐. พลเรือโท พีรสรรพ์ วัชรมูล เป็น พลเรือเอก
๔๑. พลอากาศโท บุญยฤทธิ์ เกิดสุข เป็น พลอากาศเอก
๔๒. พลอากาศโท คำรบ ลียะวณิช เป็น พลอากาศเอก
๔๓. พลอากาศโท ธงชัย ธารนพ เป็น พลอากาศเอก
๔๔. พลอากาศโท ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง เป็น พลอากาศเอก
๔๕. พลอากาศโท ประจิน จั่นตอง เป็น พลอากาศเอก
๔๖. พลอากาศโท สัณฑพงศ์ รื่นรมย์ เป็น พลอากาศเอก
๔๗. พลอากาศโท อายุตม์ พลับจ่าง เป็น พลอากาศเอก
๔๘. พลอากาศโท ภควัต รื่นพิพัฒน์ เป็น พลอากาศเอก
๔๙. พลตรี อิทธิพงษ์ ศรแมน เป็น พลโท
๕๐. พลตรี พีรพร ศรีพันธุ์วงศ์ เป็น พลโท
๕๑. พลตรี ณรงค์ เนตรเจริญ เป็น พลโท
๕๒. พลตรี ชาติชิต ตรีรัตน์ เป็น พลโท
๕๓. พลตรี ชลิต ศรีระเดช เป็น พลโท
๕๔. พลตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ เป็น พลโท
๕๕. พลตรี สิรวุฒิ สุคันธนาค เป็น พลโท
๕๖. พลตรี ดรัณ ยุทธวงษ์สุข เป็น พลโท
๕๗. พลตรี เรืองปัญญา โคปาละสุต เป็น พลโท
๕๘. พลตรี วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ เป็น พลโท
๕๙. พลตรี อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็น พลโท
๖๐. พลตรี บุณยวัจน์ เครือหงส์ เป็น พลโท
๖๑. พลตรี ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ เป็น พลโท
๖๒. พลตรี ชาญ โกมลหิรัญ เป็น พลโท
๖๓. พลตรี กะสิณ ทองโกมล เป็น พลโท
๖๔. พลตรี พิทักษ์ เกียรติพันธ์ เป็น พลโท
๖๕. พลตรี อภิสิทธ์  ศรีผุดผ่อง เป็น พลโท
๖๖. พลตรี โกศล สินทรัพย์ เป็น พลโท
๖๗. พลตรี บัญชา นิกรเพสย์ เป็น พลโท
๖๘. พลตรี ญาณกร เกตุประดิษฐ์ เป็น พลโท
๖๙. พลตรี ปิยะ รักประกอบ เป็น พลโท
๗๐. พลตรี สุกฤษฏิ์ชัย ประภาสสันติกุล เป็น พลโท
๗๑. พลตรี ประสาท สุขเกษตร เป็น พลโท
๗๒. พลตรี ธราธร ศรียะพันธ์ เป็น พลโท
๗๓. พลตรี ธวัชชัย บุญศรี เป็น พลโท
๗๔. พลตรี ประดิษฐ์ชัย บุญรักษ์ เป็น พลโท
๗๕. พลตรี ธนกฤต วิจิตร เป็น พลโท
๗๖. พลตรี วรพล มีพลัง เป็น พลโท
๗๗. พลตรี ชาตรี ช่างเรียน เป็น พลโท
๗๘. พลตรี ชัยยนต์ เทียมชัยภูมิ เป็น พลโท
๗๙. พลตรี สราภัย ประหารข้าศึก เป็น พลโท
๘๐. พลตรี วิศณุ ศรียะพันธ์ เป็น พลโท
๘๑. พลตรี ไพรัช โพธิ์อุบล เป็น พลโท
๘๒. พลตรี สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น เป็น พลโท
๘๓. พลตรี วรวิทย์ ดรุณชู เป็น พลโท
๘๔. พลตรี อุดม พูลสวัสดิ์ เป็น พลโท
๘๕. พลตรี สุพจน์ เจริญรัตนกุล เป็น พลโท
๘๖. พลตรี นริศ วงศ์สิงห์ เป็น พลโท
๘๗. พลตรี อักษรา เกิดผล เป็น พลโท
๘๘. พลตรี สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็น พลโท
๘๙. พลตรี ธนดล เผ่าจินดา เป็น พลโท
๙๐. พลตรี เอกชัย วัชรประทีป เป็น พลโท
๙๑. พลตรี ทวี แจ่มจำรัส เป็น พลโท
๙๒. พลตรี ธวัชชัย สมุทรสาคร เป็น พลโท
๙๓. พลตรี โปฎก บุนนาค เป็น พลโท
๙๔. พลตรี เด่นชัย เชวงโชติ เป็น พลโท
๙๕. พลตรี เพรียว พินัยนิติศาสตร์ เป็น พลโท
๙๖. พลตรี อัศวิน รัชฎานนท์ เป็น พลโท
๙๗. พลตรี อนันตร์ บุญรำไพ เป็น พลโท
๙๘. พลตรี พีระสิทธิ์ บัววิรัตน์ เป็น พลโท
๙๙. พลตรี เติมศักดิ์ อาภรณ์เอี่ยม เป็น พลโท
๑๐๐. พลตรี ชวลิต ศรีศิลปนันทน์ เป็น พลโท
๑๐๑. พลตรี นพพร เจริญศิริ เป็น พลโท
๑๐๒. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล เป็น พลโท
๑๐๓. พลตรี ธวัชชัย ศศิประภา เป็น พลโท
๑๐๔. พลตรี พรเลิศ จำเรียง เป็น พลโท
๑๐๕. พลตรี องอาจ พงษ์ศักดิ์ เป็น พลโท
๑๐๖. พลตรี เอกนันท์ รัตนโสภา เป็น พลโท
๑๐๗. พลตรี สนธยา ทรัพย์สกุล เป็น พลโท
๑๐๘. พลตรี เอกศักดิ์ ไสยสุข เป็น พลโท
๑๐๙. พลตรี ชูรัช เสน่ห์เมือง เป็น พลโท
๑๑๐. พลตรี กำธร ชาญยุทธการ เป็น พลโท
๑๑๑. พลตรี เชาวฤทธิ์ ศิริกิจ เป็น พลโท
๑๑๒. พลตรี สมชาย อุตมะ เป็น พลโท
๑๑๓. พลตรี วรากร เพิ่มพูล เป็น พลโท
๑๑๔. พลตรี โฆษิต สมุทรผ่อง เป็น พลโท
๑๑๕. พลตรี คณิศร สาสูงเนิน เป็น พลโท
๑๑๖. พลตรี บัญชา สิทธิวรยศ เป็น พลโท
๑๑๗. พลตรี กิตติพงษ์ อุณหกะ เป็น พลโท
๑๑๘. พลตรี ต่อเกียรติ อรัณยะปาล เป็น พลโท
๑๑๙. พลตรี เอกธนัช จิรสินธิปก เป็น พลโท
๑๒๐. พลตรี ดำรงค์ ศรีประเสริฐ เป็น พลโท
๑๒๑. พลตรี ณัฐชัย ใบเงิน เป็น พลโท
๑๒๒. พลตรี ณัฏฐพลชัย วิเศษสินธุ เป็น พลโท
๑๒๓. พลตรี อำนวย ทองสุโชติ เป็น พลโท
๑๒๔. พลเรือตรี ลิขิต เจริญทรัพย์ เป็น พลเรือโท
๑๒๕. พลเรือตรี วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ เป็น พลเรือโท
๑๒๖. พลเรือตรี วิฑูร สารชวนะกิจ เป็น พลเรือโท
๑๒๗. พลเรือตรี นิวัติ ศิริพละ เป็น พลเรือโท
๑๒๘. พลเรือตรี วรศักดิ์ จันหนู เป็น พลเรือโท
๑๒๙. พลเรือตรี ชัชวาล สีมานนทปริญญา เป็น พลเรือโท
๑๓๐. พลเรือตรี ธรรมนูญ สุขวัฒนา เป็น พลเรือโท
๑๓๑. พลเรือตรี ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ เป็น พลเรือโท
๑๓๒. พลเรือตรี โสภณ บุญชม เป็น พลเรือโท
๑๓๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ภู่ทอง เป็น พลเรือโท
๑๓๔. พลเรือตรี พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง เป็น พลเรือโท
๑๓๕. พลเรือตรี วีระ อ่องศรี เป็น พลเรือโท
๑๓๖. พลเรือตรี วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ เป็น พลเรือโท
๑๓๗. พลเรือตรี ภาคินัย อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น พลเรือโท
๑๓๘. พลเรือตรี ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน เป็น พลเรือโท
๑๓๙. พลเรือตรี ผจงศักดิ์ แสงแก้ว เป็น พลเรือโท
๑๔๐. พลเรือตรี มนต์รักษ์ แสงอร่าม เป็น พลเรือโท
๑๔๑. พลเรือตรี นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ เป็น พลเรือโท
๑๔๒. พลเรือตรี กิตติพงษ์ เกษะโกมล เป็น พลเรือโท
๑๔๓. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ เป็น พลเรือโท
๑๔๔. พลเรือตรี ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร เป็น พลเรือโท
๑๔๕. พลเรือตรี พลวัฒน์ สิโรดม เป็น พลเรือโท
๑๔๖. พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน์ เป็น พลเรือโท
๑๔๗. พลเรือตรี ชัชรินทร์ ชูศรี เป็น พลเรือโท
๑๔๘. พลเรือตรี ฉลาด พานิชวงศ์ เป็น พลเรือโท
๑๔๙. พลเรือตรี ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น พลเรือโท
๑๕๐. พลเรือตรี สารนิติ์ ทองประสม เป็น พลเรือโท
๑๕๑. พลอากาศตรี ปรีดา แก้วพลอย เป็น พลอากาศโท
๑๕๒. พลอากาศตรี ธวัช สงวนทรัพย์ เป็น พลอากาศโท
๑๕๓. พลอากาศตรี สมบัติ ชูเลิศ เป็น พลอากาศโท
๑๕๔. พลอากาศตรี สุรพล ศิริรัตน์ เป็น พลอากาศโท
๑๕๕. พลอากาศตรี อมร แสงสุพรรณ เป็น พลอากาศโท
๑๕๖. พลอากาศตรี โพชฌงค์ ซื่อสัตย์ เป็น พลอากาศโท
๑๕๗. พลอากาศตรี ปรีชัย หาญเจนลักษณ์ เป็น พลอากาศโท
๑๕๘. พลอากาศตรี วุฒิชัย คชาชีวะ เป็น พลอากาศโท
๑๕๙. พลอากาศตรี นิวัตน์ นกน้อย เป็น พลอากาศโท
๑๖๐. พลอากาศตรี กรรชิต สุวรรณฉิม เป็น พลอากาศโท
๑๖๑. พลอากาศตรี สมเกียรติ สะอาดรักษ์ เป็น พลอากาศโท
๑๖๒. พลอากาศตรี ไพบูลย์ สิงหามาตย์ เป็น พลอากาศโท
๑๖๓. พลอากาศตรี อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ เป็น พลอากาศโท
๑๖๔. พลอากาศตรี ตรีทศ สนแจ้ง เป็น พลอากาศโท
๑๖๕. พลอากาศตรี วีรนันท์ หาญสวธา เป็น พลอากาศโท
๑๖๖. พลอากาศตรี อารยะ งามประมวญ เป็น พลอากาศโท
๑๖๗. พลอากาศตรี ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ เป็น พลอากาศโท
๑๖๘. พลอากาศตรี ภูมิใจ วิบูลย์รณรงค์ เป็น พลอากาศโท
๑๖๙. พลอากาศตรี ธงชัย เเฉล้มเขตร เป็น พลอากาศโท
๑๗๐. พันเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ เป็น พลตรี
๑๗๑. พันเอก นิรันดร์ พิพิธกุล เป็น พลตรี
๑๗๒. พันเอก ธวัชชัย ช้างสิงห์ เป็น พลตรี
๑๗๓. พันเอก นครินทร์ นาคอาทิตย์ เป็น พลตรี
๑๗๔. พันเอก ธีระพงศ์ อุไรเลิศ เป็น พลตรี
๑๗๕. พันเอก วีรศักดิ์ มูลกัน เป็น พลตรี
๑๗๖. พันเอก จาตุภัทร รัตนวิจิตร เป็น พลตรี
๑๗๗. พันเอก ชัยณรงค์ ดิษยเดช เป็น พลตรี
๑๗๘. พันเอก อรรคเดช ครุธเวโช เป็น พลตรี
๑๗๙. พันเอก เดชา อมรพันธางค์ เป็น พลตรี
๑๘๐. พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ เป็น พลตรี
๑๘๑. พันเอก มาโนช บุญคลัง เป็น พลตรี
๑๘๒. พันเอก ดำรงศักดิ์ วรรณกลาง เป็น พลตรี
๑๘๓. พันเอก ปัญญาวุฒิ พยัคฆนิธิ เป็น พลตรี
๑๘๔. พันเอก บรรเจิด เทียนทองดี เป็น พลตรี
๑๘๕. พันเอก วิจิตร รัตนรักษ์ เป็น พลตรี
๑๘๖. พันเอก พูลสวัสดิ์ สนธิประสาท เป็น พลตรี
๑๘๗. พันเอก ราชันย์ จารุวรรณ์ เป็น พลตรี
๑๘๘. พันเอก นพดล แสงพลสิทธิ์ เป็น พลตรี
๑๘๙. พันเอก วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ เป็น พลตรี
๑๙๐. พันเอก เสถียร ผดุงทรง เป็น พลตรี
๑๙๑. พันเอก สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ เป็น พลตรี
๑๙๒. พันเอก อธิกเดช พัฒนโสภณ เป็น พลตรี
๑๙๓. พันเอก กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์ เป็น พลตรี
๑๙๔. พันเอก คมน์ ฉิมคล้าย เป็น พลตรี
๑๙๕. พันเอก ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ เป็น พลตรี
๑๙๖. พันเอก ประเสริฐ ทองดี เป็น พลตรี
๑๙๗. พันเอก ประภาณ สุวรรณวัฒน์ เป็น พลตรี
๑๙๘. พันเอก สุรจิตต์ วิจารณ์ เป็น พลตรี
๑๙๙. พันเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น พลตรี
๒๐๐. พันเอก ขจรศักดิ์ ป้องอาณา เป็น พลตรี
๒๐๑. พันเอก นิวัติ สุบงกฎ เป็น พลตรี
๒๐๒. พันเอก สรวุธ จันทถิระ เป็น พลตรี
๒๐๓. พันเอก กฤษณพณ ถนอมกุลบุตร เป็น พลตรี
๒๐๔. พันเอก ศุภประพงษ์ ทินกร ณ อยุธยา เป็น พลตรี
๒๐๕. พันเอก ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์ เป็น พลตรี
๒๐๖. พันเอก ขจรพล ทองอารีย์ เป็น พลตรี
๒๐๗. พันเอก ประสิทธิ์ กองสุข เป็น พลตรี
๒๐๘. พันเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ เป็น พลตรี
๒๐๙. พันเอก สุวิทย์ อัมพรรัตน์ เป็น พลตรี
๒๑๐. พันเอก ลูกเพ็ชร์ เสียงก้อง เป็น พลตรี
๒๑๑. พันเอก สุชาติ อยู่สวัสดิ์ เป็น พลตรี
๒๑๒. พันเอก ณัฐชัย กสิผล เป็น พลตรี
๒๑๓. พันเอก ชูชีพ สุขหมื่น เป็น พลตรี
๒๑๔. พันเอก สุรศักดิ์ สาตราวาหะ เป็น พลตรี
๒๑๕. พันเอก ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ เป็น พลตรี
๒๑๖. พันเอก เจษฎา รณฤทธิวิชัย เป็น พลตรี
๒๑๗. พันเอก ปรัชญา เรืองแสงดี เป็น พลตรี
๒๑๘. พันเอก สินธุ์ชัย สมานทรัพย์ เป็น พลตรี
๒๑๙. พันเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็น พลตรี
๒๒๐. พันเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร เป็น พลตรี
๒๒๑. พันเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล เป็น พลตรี
๒๒๒. พันเอก ศุภชัย ศรีจักรโคตร เป็น พลตรี
๒๒๓. พันเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็น พลตรี
๒๒๔. พันเอก ชนะทัพ อินทามระ เป็น พลตรี
๒๒๕. พันเอก ไพโรจน์ พนาเวศร์ เป็น พลตรี
๒๒๖. พันเอก ชัยวัฒน์ ฐิตสาโร เป็น พลตรี
๒๒๗. พันเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ เป็น พลตรี
๒๒๘. พันเอก จรัญ พันธุนนท์ เป็น พลตรี
๒๒๙. พันเอก อุสไนท์ เฟื่องพูลนุช เป็น พลตรี
๒๓๐. พันเอก ดิลก ธีระเนตร เป็น พลตรี
๒๓๑. พันเอก สุรพงษ์ พูลทรัพย์ เป็น พลตรี
๒๓๒. พันเอก ตะวัน เรืองศรี เป็น พลตรี
๒๓๓. พันเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็น พลตรี
๒๓๔. พันเอก ธวัช สุกปลั่ง เป็น พลตรี
๒๓๕. พันเอก วิชัย แชจอหอ เป็น พลตรี
๒๓๖. พันเอก ไชยพร รัตแพทย์ เป็น พลตรี
๒๓๗. พันเอก เสน่ห์ ทองคำใส เป็น พลตรี
๒๓๘. พันเอก วิษณุ ไตรภูมิ เป็น พลตรี
๒๓๙. พันเอก สาธิต พิธรัตน์ เป็น พลตรี
๒๔๐. พันเอก ปราการ ชลยุทธ เป็น พลตรี
๒๔๑. พันเอก อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ เป็น พลตรี
๒๔๒. พันเอก ธานี พูนสวัสดิ์ เป็น พลตรี
๒๔๓. พันเอก ชาญวุฒิ อินทุลักษณ์ เป็น พลตรี
๒๔๔. พันเอก ธฤทธิ์ สุนทร เป็น พลตรี
๒๔๕. พันเอก ธนา วิทยวิโรจน์ เป็น พลตรี
๒๔๖. พันเอก สุรศักดิ์ บุญศิริ เป็น พลตรี
๒๔๗. พันเอก ประธาน สงวนพงษ์ เป็น พลตรี
๒๔๘. พันเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็น พลตรี
๒๔๙. พันเอก สมวุฒิ แตงสาขา เป็น พลตรี
๒๕๐. พันเอก ทวีชัย กฤษิชีวิน เป็น พลตรี
๒๕๑. พันเอก ขวัญชัย วีระนาวิน เป็น พลตรี
๒๕๒. พันเอก ไมตรี เตชานุบาล เป็น พลตรี
๒๕๓. พันเอก เฉลิมพล ภิรมย์ไกรภักดิ์ เป็น พลตรี
๒๕๔. พันเอก มานะ สอนเสริม เป็น พลตรี
๒๕๕. พันเอก ไกรสร ศรีสุข เป็น พลตรี
๒๕๖. พันเอก ชนินทร์ สังฆโสภณ เป็น พลตรี
๒๕๗. พันเอก ฦาชา มั่นศุข เป็น พลตรี
๒๕๘. พันเอก เกรียง สะอาดรักษ์ เป็น พลตรี
๒๕๙. พันเอก รณรงค์ บุญวนิช เป็น พลตรี
๒๖๐. พันเอก นิรันดร์ฤทธิ์ มหารักขกะ เป็น พลตรี
๒๖๑. พันเอก จรูญ ศรีเจริญ เป็น พลตรี
๒๖๒. พันเอก ประเสริฐ เหลือวงศ์ เป็น พลตรี
๒๖๓. พันเอก พลภัทร แท่นทอง เป็น พลตรี
๒๖๔. พันเอก อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา เป็น พลตรี
๒๖๕. พันเอก สิทธิชัย สิริสัมพันธ์ เป็น พลตรี
๒๖๖. พันเอก สมบัติ ศูนย์กลาง เป็น พลตรี
๒๖๗. พันเอก ชำนาญยุทธ อัมพรมุนี เป็น พลตรี
๒๖๘. พันเอก จุลเดช จิตถวิล เป็น พลตรี
๒๖๙. พันเอก ยิ่งชีพ เนียมแสง เป็น พลตรี
๒๗๐. พันเอก ศักดา สาลีพันธ์ เป็น พลตรี
๒๗๑. พันเอก ณรงค์ สุดประเสริฐ เป็น พลตรี
๒๗๒. พันเอก กองยศ สุขโขใจดี เป็น พลตรี
๒๗๓. พันเอก วัลลภ เมืองแก้ว เป็น พลตรี
๒๗๔. พันเอก สุพจน์ ชุณห์ชัชวาลกุล เป็น พลตรี
๒๗๕. พันเอก รุธ ศิขรินทร์ เป็น พลตรี
๒๗๖. นาวาเอก วิวัฒน์ เพียรเกาะ เป็น พลเรือตรี
๒๗๗. นาวาเอก ดนัยศักดิ์ กาญจนวสิต เป็น พลเรือตรี
๒๗๘. นาวาเอก ประจักษ์ สันทัดเลขา เป็น พลเรือตรี
๒๗๙. นาวาเอก จีรพัฒน์ ปานสกุณ เป็น พลเรือตรี
๒๘๐. นาวาเอก พลเดช เจริญพูล เป็น พลเรือตรี
๒๘๑. นาวาเอก สมชาย นิลพิบูลย์ เป็น พลเรือตรี
๒๘๒. นาวาเอก เฉลิมพล สี่พร เป็น พลเรือตรี
๒๘๓. นาวาเอก สุรพล ตาปนานนท์ เป็น พลเรือตรี
๒๘๔. นาวาเอก ธีระ จรเจริญ เป็น พลเรือตรี
๒๘๕. นาวาเอก ไพบูลย์ พรรณสมัย เป็น พลเรือตรี
๒๘๖. นาวาเอก ตติย บุนนาค เป็น พลเรือตรี
๒๘๗. นาวาเอก พันเลิศ แกล้วทนงค์ เป็น พลเรือตรี
๒๘๘. นาวาเอก ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ เป็น พลเรือตรี
๒๘๙. นาวาเอก ผดุงศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๐. นาวาเอก ธวัชชัย ควรประดิษฐ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๑. นาวาเอก ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๒. นาวาเอก สนธิ ไพนุพงศ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๓. นาวาเอก วิสิฏฐ์ พณิชยกุล เป็น พลเรือตรี
๒๙๔. นาวาเอก วิทวัส ณ นคร เป็น พลเรือตรี
๒๙๕. นาวาเอก เกรียงศักดิ์ สุกใส เป็น พลเรือตรี
๒๙๖. นาวาเอก คณิต ศริพันธุ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๗. นาวาเอก ธัชรณ มธุรส เป็น พลเรือตรี
๒๙๘. นาวาเอก วรวิทย์ รังสรรค์สวัสดิ์ เป็น พลเรือตรี
๒๙๙. นาวาเอก ดุสิต รามโกมุท เป็น พลเรือตรี
๓๐๐. นาวาเอก เอกศักดิ์ ทุกข์สูญ เป็น พลเรือตรี
๓๐๑. นาวาเอก นฤดม ชวนะเสน เป็น พลเรือตรี
๓๐๒. นาวาเอก ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ เป็น พลเรือตรี
๓๐๓. นาวาเอก ประพฤติพร อักษรมัต เป็น พลเรือตรี
๓๐๔. นาวาเอก ณณรงค์ ทวีวัฒน์ เป็น พลเรือตรี
๓๐๕. นาวาอากาศเอก ประทีป คูณขุนทด เป็น พลอากาศตรี
๓๐๖. นาวาอากาศเอก เอกราช ช่วงอรุณ เป็น พลอากาศตรี
๓๐๗. นาวาอากาศเอก ธาดา พลอยโสภณ เป็น พลอากาศตรี
๓๐๘. นาวาอากาศเอก ธีระเดช รวมทรัพย์ เป็น พลอากาศตรี
๓๐๙. นาวาอากาศเอก อุดม เปี่ยมพรกุล เป็น พลอากาศตรี
๓๑๐. นาวาอากาศเอก มานิตย์ ศัตรูลี้ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๑. นาวาอากาศเอก ธงชัย เพ็งเดือน เป็น พลอากาศตรี
๓๑๒. นาวาอากาศเอก ประทาน สิริสรรพ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๓. นาวาอากาศเอก สายยันต์ นาคพิพัฒน์ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๔. นาวาอากาศเอก อาจจิตต์ เอี่ยมระหงษ์ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๕. นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสำราญ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๖. นาวาอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร เป็น พลอากาศตรี
๓๑๗. นาวาอากาศเอก วันชัย ศิริสนธิ เป็น พลอากาศตรี
๓๑๘. นาวาอากาศเอก ณพล ฤาไชยคาม เป็น พลอากาศตรี
๓๑๙. นาวาอากาศเอก พีระยุทธ แก้วไสย เป็น พลอากาศตรี
๓๒๐. นาวาอากาศเอก สุพจน์ รัศมิทัต เป็น พลอากาศตรี
๓๒๑. นาวาอากาศเอก สุรพันธ์ ประพฤติ เป็น พลอากาศตรี
๓๒๒. นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ โสภณพินิจ เป็น พลอากาศตรี
๓๒๓. นาวาอากาศเอก อารมย์ ปัถวี เป็น พลอากาศตรี
๓๒๔. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ เย็นใจ เป็น พลอากาศตรี
๓๒๕. นาวาอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล เป็น พลอากาศตรี
๓๒๖. นาวาอากาศเอก ยุคลชัย จูฑะพุทธิ เป็น พลอากาศตรี
๓๒๗. นาวาอากาศเอก สมัย ธิมาชัย เป็น พลอากาศตรี
๓๒๘. นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงนวเทวัญ เทวกุล เป็น พลอากาศตรี
๓๒๙. นาวาอากาศเอก พิศิษฐ นาคสุวรรณ เป็น พลอากาศตรี
๓๓๐. นาวาอากาศเอก ปฏิพันธ์ วะนะสุข เป็น พลอากาศตรี
๓๓๑. นาวาอากาศเอก อรรณพ วรรณวรวิทย์ เป็น พลอากาศตรี
๓๓๒. นาวาอากาศเอก สุระ หอมชิต เป็น พลอากาศตรี
๓๓๓. นาวาอากาศเอก วาณิชย์ อนุตรินทร์ เป็น พลอากาศตรี
๓๓๔. นาวาอากาศเอก ธงชัย ชูความดี เป็น พลอากาศตรี
๓๓๕. นาวาอากาศเอก ประกิต ศกุณสิงห์ เป็น พลอากาศตรี
๓๓๖. พันเอกหญิง ปรางจิตต์ พูลเพ็ชร์ เป็น พลตรีหญิง
๓๓๗. พันเอกหญิง ปรียาพันธ์ แสงอรุณ เป็น พลตรีหญิง
๓๓๘. พันเอกหญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ เป็น พลตรีหญิง
๓๓๙. พันเอกหญิง ละเอียด สรรค์พานิช เป็น พลตรีหญิง
๓๔๐. นาวาเอกหญิง ภักตรา คงสมบูรณ์ เป็น พลเรือตรีหญิง
๓๔๑. นาวาเอกหญิง สมพร กาญจนโกศล เป็น พลเรือตรีหญิง
๓๔๒. นาวาเอกหญิง วรรณภา รินทกุล เป็น พลเรือตรีหญิง
๓๔๓. นาวาเอกหญิง อรพินธ์ เหมือนเดช เป็น พลเรือตรีหญิง
๓๔๔. นาวาเอกหญิง นิธินาถ งอกงาม เป็น พลเรือตรีหญิง
๓๔๕. นาวาอากาศเอกหญิง นิลวรรณ วรวินิต เป็น พลอากาศตรีหญิง
๓๔๖. นาวาอากาศเอกหญิง ชวนพิศ จันทร์ยิ้ม เป็น พลอากาศตรีหญิง
๓๔๗. นาวาอากาศเอกหญิง ฟริยา ขอนแก่น เป็น พลอากาศตรีหญิง
๓๔๘. นาวาอากาศเอกหญิง นิตยา อิ่มอโนทัย เป็น พลอากาศตรีหญิง
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี