ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

6 ทำเลเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์

updated: 11 ธ.ค. 2552 เวลา 09:25:06 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอแนะการพัฒนา 6 พื้นที่สร้างสรรค์ระยะที่ 1 จากการวิจัยของกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์ โดยเน้นการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เช่น กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เช่นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์และ เจ้าของพื้นที่เป็นรายทำเล

ดร.พีรดร แก้วลาย ประธานหน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เป็นลำดับแรก

จตุจักร ควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายห่วงโซ่สินค้าในแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาพลักษณ์กลุ่มสินค้า เพื่อทำให้พื้นที่จตุจักรมีจุดแข็งในการเป็นพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ และควรมีการทำโครงการ Made in Jatujak

ทองหล่อ ควรมีการประกาศให้พื้นที่ทองหล่อเป็นถนนสายสร้างสรรค์ ควรมีการทำแผนที่ทรัพยากรสร้างสรรค์ทองหล่อ

สยาม ควรมีแผนการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นรุ่นใหม่ เช่น มีการกำหนดพื้นที่และราคาค่าเช่า ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น โครงการ Siam Young Designer Week

ทาวน์ อิน ทาวน์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ในวงกว้าง ทั้งในและต่างประเทศ ควรมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ในพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

อาร์ซีเอ ควรมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อดึงดูดให้กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์เข้ามาใช้พื้นที่ และควรมีการใช้พื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมด้านดนตรี

และสุขุมวิท ควรมีการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของถนนสุขุมวิทในการเป็นบ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติ ควรมีหน่วยงานในการช่วยประสานงานการย้ายถิ่นฐาน ของชาวต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย

หน้า 44