ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดอ่านโดยพลัน ! บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับล่าสุด ต่ำสุด 800 บาท สูงสุด 4,000 บาท

updated: 18 ธ.ค. 2552 เวลา 08:12:16 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม    ราชกิจจนุเบกษา ได้เผยแพร่  พระราชกฤษฎีกา  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2552


ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   เนื่องจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ซึ่งมีผลเป็นการปรับปรุงระบบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนโดยยกเลิก ระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนที่ได้ใช้มาแต่เดิม และปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน สมควรปรับปรุงบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนำอัตรา ค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการพลเรือนมากำหนดแยกต่างหากไว้เป็นอีกบัญชีหนึ่ง

 

 

คลิก>>>อ่านเพิ่มเติม