ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แต่งตั้ง๓๐๖ราชองครักษ์ ( ต่อ )

updated: 27 ม.ค. 2553 เวลา 23:06:49 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ )  ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้ง  ๓๐๖  ราชองครักษ์ ( ต่อจาก ข่าวก่อนหน้านี้ )

 

๒๑๒. นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม

๒๑๓. นาวาเอก ดิเรกลาภ ดวงอุไร

๒๑๔. นาวาเอก อรรถพร บรมสุข

๒๑๕. นาวาเอก กิตตินันท์ ศิรินาวิน

๒๑๖. นาวาอากาศเอก นิพนธ์ คำเพราะ

๒๑๗. นาวาอากาศเอก สุทธิศักดิ์ คงคุณ

๒๑๘. นาวาอากาศโท วิสูตร งิ้วแหลม

ทั้ง ๓๙ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๑๙. พลโท พีระพันธ์ อภิชาตนนท์

๒๒๐. พลโท วิเชียร ศิริสุนทร

๒๒๑. พลโท วรเทพ ดิษยบุตร

๒๒๒. พลโท รังสฤษดิ์ แจ้งเจนกิจ

๒๒๓. พลโท ประเสริฐ หวานฉ่ำ

๒๒๔. พลตรี สุพจน์ เจริญรัตนกุล

๒๒๕. พลตรี อนันตร์ บุญรำไพ

๒๒๖. พลตรี ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

๒๒๗. พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์

๒๒๘. พลตรี รักบุญ มนต์สัตตา

๒๒๙. พลตรี นพดล เครือเช้า

๒๓๐. พลตรี ปริญญา แต่แดงเพชร

๒๓๑. พลตรี ประสงค์ บุตรขวัญ

๒๓๒. พลตรี อุกฤษฎ์ ณรงค์วิทย์

๒๓๓. พลตรี ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

๒๓๔. พลตรี ชัชวาล มั่นศุข

๒๓๕. พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา

๒๓๖. พลตรี ดุษฎี รามสมภพ

๒๓๗. พลตรี พรพิพัฒน์ เบญญศรี

๒๓๘. พลตรี เด่นชัย เชวงโชติ

๒๓๙. พลตรี วิศิษฐ์ วิศิษฎ์โยธิน

๒๔๐. พลตรี เพรียว พินัยนิติศาสตร์

๒๔๑. พลตรี สุชาติ หนองบัว

๒๔๒. พลตรี มณฑล ไชยเสวี

๒๔๓. พลตรี สมโภชน์ นนทชัย

๒๔๔. พลตรี คำนวน ภักดีอาษา

๒๔๕. พลตรี จิตตสักก์ เจริญสมบัติ

๒๔๖. พลตรี สุวัฒน์ เจียมอ่อน

๒๔๗. พลตรี ชลิต วสยางกูร

๒๔๘. พลตรี ณัศพล กันตะปีติ

๒๔๙. พลตรี พีระพงษ์ โตบุญมี

๒๕๐. พลตรี สมชาย สิงห์โต

๒๕๑. พลเรือตรี สานนท์ เปล่งขำ

๒๕๒. พลเรือตรี พิพัฑฒ์ภณ สังข์กลมเกลี้ยง

๒๕๓. พลเรือตรี กิตติธัช วิโรจน์วงศ์

๒๕๔. พลอากาศตรี เผด็จ วงศ์ปิ่นแก้ว

๒๕๕. พลอากาศตรี ชุมพร จันทวานิช

๒๕๖. พลอากาศตรี บวรศักดิ์ ลับไพรี

๒๕๗. พันเอก ชำนาญยุทธ อัมพรมุนี

๒๕๘. พันเอก ประพนธ์ ศักดิ์สุภา

๒๕๙. พันเอก ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ

๒๖๐. พันเอก ณพล รังสรรค์สวัสดิ์

๒๖๑. พันเอก เกรียงศักดิ์ หมีทอง

๒๖๒. พันเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

๒๖๓. พันเอก ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์

๒๖๔. พันเอก พิเชฐ สุขพงศ์พิสิฐ

๒๖๕. พันเอก จรัญ พันธุนนท์

๒๖๖. พันเอก หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ

๒๖๗. พันเอก เสน่ห์ ทองคำใส

๒๖๘. พันเอก พลภัทร วรรณภักตร์

๒๖๙. พันเอก วุฒิ แสงจักร

๒๗๐. พันเอก เทศศนฤทธิ์ กสิบุตร

๒๗๑. พันเอก องอาจ คุลี

๒๗๒. พันเอก บรรเจิด ฉางปูนทอง

๒๗๓. พันเอก คมน์ ฉิมคล้าย

๒๗๔. พันเอก พีรพงศ์ ไวกาสี

๒๗๕. พันเอก ชยันต์ เดชศร

๒๗๖. พันเอก เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธุ์

๒๗๗. พันเอก ไมตรี เตชานุบาล

๒๗๘. พันเอก ชาญชัย วิชิตสรไกร

๒๗๙. พันเอก เจษฎา เงินกอบทอง

๒๘๐. พันเอก พะโจมม์ ตามประทีป

๒๘๑. พันเอก สุรพล ผลพูล

๒๘๒. พันเอก จุมพล เฉลยถ้อย

๒๘๓. พันเอก ปวีณ สิกขะมณฑล

๒๘๔. พันเอก สมนึก ฉันทะ

๒๘๕. พันเอก ขัตติยะ อุ่นอก

๒๘๖. พันเอก ธนรัชฎ์ หิรัญบูรณะ

๒๘๗. พันเอก พิชญ์ โชติสุต

๒๘๘. พันเอก สุชาติ โสวัณณะ

๒๘๙. พันเอก อนันตศักดิ์ ตรีเหลา

๒๙๐. พันเอก ศิริพงษ์ พุ่มพวง

๒๙๑. พันเอก อภิชัย หงษ์ทอง

๒๙๒. พันเอก ทรงพล ทองจีน

๒๙๓. พันเอก บุญยืน อินกว่าง

๒๙๔. พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์

๒๙๕. พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ

๒๙๖. พันเอก บพิธ ไทยสมัคร

๒๙๗. นาวาเอก ธานี ผุดผาด

๒๙๘. นาวาเอก ไพบูลย์ พรรณสมัย

๒๙๙. นาวาเอก มาศพันธุ์ ถาวรามร

๓๐๐. นาวาเอก รณัชย์ เทพวัลย์

๓๐๑. นาวาเอก ประกอบ สุขสมัย

๓๐๒. นาวาเอก ณัฎฐพล เดี่ยววานิช

๓๐๓. นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ บุญยืน

๓๐๔. พันโท ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร

๓๐๕. พันโท กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ

๓๐๖. พันตรี ศรัณย์ รอดบุญธรรม

ทั้ง ๘๘ รายนี้ เป็นราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี__