ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แต่งตั้ง นายพล-นายพัน ๔๒ นาย เป็น ตำรวจราชสำนัก

updated: 27 ม.ค. 2553 เวลา 23:13:03 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ได้มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง แต่งตั้งนายตำรวจราชสำนัก

     ประกาศระบุว่า   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้นายตำรวจราชสำนักเวรที่รับราชการ

สนองพระเดชพระคุณมาครบวาระ ๓ ปี เป็นนายตำรวจราชสำนักเวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง   จำนวน ๔๒ ราย ดังต่อไปนี้

. พลตำรวจโท สถาพร ดวงแก้ว

. พลตำรวจตรี บรรฑป สุคนธมาน

. พลตำรวจตรี เดชา บุตรน้ำเพชร

. พลตำรวจตรี บุญเลิศ ใจประดิษฐ

. พลตำรวจตรี ยงยุทธ เจริญวานิช

. พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์

. พลตำรวจตรี นเรศ นันทโชติ

. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ ทำดี

. พลตำรวจตรี สุชาติ ธีระสวัสดิ์

๑๐. พลตำรวจตรี อนันต์ โตสงวน

๑๑. พันตำรวจเอก สุธีร์ เนรกัณฐี

๑๒. พันตำรวจเอก สาธิต ชยภพ

ทั้ง ๑๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒

๑๓. พลตำรวจโท รชต เย็นทรวง

๑๔. พันตำรวจเอก กมลสันติ กลั่นบุศย์

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒

๑๕. พลตำรวจตรี สุรพล ธนโกเศศ

๑๖. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี

๑๗. พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์

๑๘. พลตำรวจตรี เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร

๑๙. พลตำรวจตรี ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์

๒๐. พันตำรวจเอก สมโชค วิเศษสมิต

ทั้ง ๖ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒๑. พลตำรวจตรี เจษฎา อินทรสถิตย์

๒๒. พลตำรวจตรี สุรพงศ์ ศิริภักดี

๒๓. พลตำรวจตรี สาโรจน์ พรหมเจริญ

๒๔. พลตำรวจตรี วิทยา รัตนวิชช์

๒๕. พลตำรวจตรี ไพศาล เชื้อรอด

๒๖. พลตำรวจตรี สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

๒๗. พลตำรวจตรี ชิษณุพงศ์ ยุกตะทัต

๒๘. พันตำรวจเอก จีรเดช พรหโมบล

๒๙. พันตำรวจเอก อภิชาต เรือนทิพย์

๓๐. พันตำรวจเอก มันทาร อภัยวงศ์

๓๑. พันตำรวจเอก ยงยุทธ เชยเดช

๓๒. พันตำรวจเอก เฉลิมชัย สุริยะมณี

ทั้ง ๑๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

๓๓. พลตำรวจโท อัศวิน ณรงค์พันธ์

๓๔. พลตำรวจโท วุฒิ ลิปตพัลลภ

๓๕. พลตำรวจตรี เอกรัตน์ มีปรีชา

๓๖. พลตำรวจตรี สมบูรณ์ ฮวบบางยาง

๓๗. พลตำรวจตรี ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา

๓๘. พลตำรวจตรี พิทักษ์ จารุสมบัติ

ทั้ง ๖ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒

๓๙. พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ

๔๐. พลตำรวจตรี ประพันธ์ พานิคม

๔๑. พลตำรวจตรี อรรถกิจ กรณ์ทอง

๔๒. พันตำรวจเอก สุรพล ศรีวงศ์