ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระราชทานยศทหาร-ตำรวจชั้นนายพล เลขดี 101 รายนาม

updated: 26 ก.พ. 2553 เวลา 08:05:21 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

       วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย สร้างความดีแก่ทางราชการ เลื่อนยศดังต่อไปนี้
       พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม
       พลเอก เจษฎา ศรีสุภาพ
       พลเอก บัญชากิตต์ มาประเสริฐ
       พลโท สุรงค์ ศรีแสน
       พลโท อธิคม สุขสมสถาน
       พลโท อดิเรก วงษ์บัณฑิต
       พลเรือโท สมศักดิ์ ศรีสุข
       พลตรี ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ
       พลตรี พิชญ์ โชติสุต
       พลตรี ปิยะ น้อยบัวทิพย์
       พลอากาศตรี โสภณ น้อยเพิ่ม
       พลอากาศตรี สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์
       พลอากาศตรี ชูพันธ์ เจริญรัมย์
       พลอากาศตรี สมยศ เติมทองไชย
       พลอากาศตรี ธนรัชฏ์ ทวีพันธ์สานต์
       พลอากาศตรี นิพนธ์ คำเพราะ

      

       ขณะที่ฝั่งตำรวจ ก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการเช่นกัน จำนวนทั้งสิ้น 85 ราย
       พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
       พลตำรวจเอก วุฒิ พัวเวส
       พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
       พลตำรวจโท คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์
       พลตำรวจโท จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
       พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
       พลตำรวจโท เดชาวัต รามสมภพ
       พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
       พลตำรวจโท ไตรรัตน์ อมาตยกุล
       พลตำรวจโท ธนากร ศิริอัฐ
       พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน
       พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ
       พลตำรวจโท ภัทรชัย หิรัญญะเวช
       พลตำรวจโท ยงยุทธ เตียวตระกูล
       พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
       พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร
       พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์
       พลตำรวจโท เอกรัตน์ มีปรีชา
       พลตำรวจตรี ขจรศักดิ์ ปานสาคร
       พลตำรวจตรี ขันชัย กันตุม
       พลตำรวจตรี จรินทร์ อินทร์สุวรรณโณ
       พลตำรวจตรี จำลอง น้อมเศียร
       พลตำรวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
       พลตำรวจตรี ฉลองชัย บุรีรัตน์
       พลตำรวจตรี ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร
       พลตำรวจตรี ชนะ พ่วงใส
       พลตำรวจตรี ชลิต ถิ่นธานี
       พลตำรวจตรี ชวลิต แสวงพืชน์
       พลตำรวจตรี ชัยทัต อินทนูจิตร
       พลตำรวจตรี ชัยวัฒน์ เชาวน์ดี
       พลตำรวจตรี ชินภัทร สารสิน
       พลตำรวจตรี เชิดชาย เสขะนันทน์
       พลตำรวจตรี โชติ ชวาลวิวัฒน์
       พลตำรวจตรี โชติกร สีมันตร
       พลตำรวจตรี ณัฐธร เพราะสุนทร
       พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
       พลตำรวจตรี ทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ
       พลตำรวจตรี ธน ยุติธรรมดำรง
       พลตำรวจตรี ธีรยุทธ ธรรมสาโรช
       พลตำรวจตรี นรบุญ แน่นหนา
       พลตำรวจตรี นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
       พลตำรวจตรี บุญจันทร์ นวลสาย
       พลตำรวจตรี ประยนต์ ลาเสือ
       พลตำรวจตรี ประหยัชว์ บุญศรี
       พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์
       พลตำรวจตรี ปรีชา ลิมปโอวาท
       พลตำรวจตรี ปิยะ อุทาโย
       พลตำรวจตรี พิเชษฐ วัฒนลักษณ์
       พลตำรวจตรี เพ็ชร์ลูก เสียงก้อง
       พลตำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
       พลตำรวจตรี มันทาร อภัยวงศ์
       พลตำรวจตรี รังสรรค์ คชไกร
       พลตำรวจตรี รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่
       พลตำรวจตรี วรวิทย์ ลิปิพันธ์
       พลตำรวจตรี วัชระ สังวรโยธิน
       พลตำรวจตรี วัฒนา เขตร์สมุทร
       พลตำรวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ
       พลตำรวจตรี วิฑูรย์ ธรรมรักษา
       พลตำรวจตรี วิทยเดช วรดิลก
       พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชาญพนา
       พลตำรวจตรี วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย
       พลตำรวจตรี ไวพจน์ โชติธาดา
       พลตำรวจตรี ศตวรรษ หิรัญบูรณะ
       พลตำรวจตรี ศรุต รังษีวงศ์
       พลตำรวจตรี สมเกียรติ แสงสินศร
       พลตำรวจตรี สมชาย อ่วมถนอม
       พลตำรวจตรี สมบูรณ์ ตันตระกูล
       พลตำรวจตรี สมพล อัครเดโชชัย
       พลตำรวจตรี สมโภชน์ โพธิทอง
       พลตำรวจตรี สมยศ พรหมนิ่ม
       พลตำรวจตรี สมหมาย พุทธกูล
       พลตำรวจตรี สมาน สุดใจ
       พลตำรวจตรี สาธิต ต ชยภพ
       พลตำรวจตรี สิทธิชัย เยี่ยมอภิชาติ
       พลตำรวจตรี สุธีร์ เนรกัณฐี
       พลตำรวจตรี สุเมธ พงษ์ลิมานนท์
       พลตำรวจตรี สุรพล แก้วขาว
       พลตำรวจตรี สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
       พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
       พลตำรวจตรี เสริมสุข วีรวงศ์
       พลตำรวจตรี อนุรักษ์ แตงเกษม
       พลตำรวจตรี อมรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
       พลตำรวจตรี อรรณพ ปิ่นแจ้ง
       พลตำรวจตรี อาทิตย์ อินทเวคิน
       พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสอาด