ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ตลาดหลักทรัพย์แขวนหุ้นปิคนิคต่อ หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

updated: 03 ส.ค. 2553 เวลา 10:28:48 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้คงเครื่องหมาย "SP" (Suspension) สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PICNI) เนื่องจาก PICNI อยู่ระหว่างแก้ไขให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนตลาดหลักทรัพย์ และยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 รายงานทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

       
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 PICNI ได้นำส่งงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552โดยผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินของ PICNI ได้ ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ PICNI ที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ

         
ตลาดหลักทรัพย์จึงยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PICNI โดยคงเครื่องหมาย SPต่อไป เนื่องจาก PICNI อยู่ระหว่างแก้ไขให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนตลาดหลักทรัพย์ และยังไม่ได้นำและรายงานทางการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2552