ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดระเบียบกรมโยธาฯกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ผู้รับจ้างงานก่อสร้างจดทะเบียน

updated: 04 ก.พ. 2554 เวลา 11:41:49 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันที่ 3  กุมภาพันธ์   ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  โดยการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ.  2553

 

ระเบียบ ระบุว่า  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าด้วยการกำหนด  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกโดยการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ. 2547    ให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  30   แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.  2539   กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงออก ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการคัดเลือกโดยการรับจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ. 2553 ”
   
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ หนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกโดยการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง พ.ศ. 2547
   
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการควบคุมผู้รับจ้างงานก่อสร้าง เรียกโดยย่อว่า คคส. ประกอบด้วย
(1) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
(2) ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรรมการ
(3) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการก่อสร้าง กรรมการ
(4) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรรมการ
(5) ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรรมการ
(6) ผู้อำนวยการกองนิติการ กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ข้อ 5  ให้ คคส. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงาน  ก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นไปตาม มยผ. 701 - 2553  มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  คคส. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่  คคส. มอบหมาย และให้นำข้อ 6 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

 

 

ข้อ 6  การประชุมของ คคส. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 

 

ข้อ 7   ให้ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นนายทะเบียนของ คคส. รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุม การรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คคส.


ข้อ 8 ให้กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นสำนักงานการรับจดทะเบียน

 

ข้อ 9  การรับจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกอบด้วยสาขางานก่อสร้างดังต่อไปนี้
(1) สาขางานก่อสร้างอาคาร
(2) สาขางานก่อสร้างเขื่อน
(3) สาขางานก่อสร้างทางระบายน้ำ
(4) สาขางานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
(๕) สาขางานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
(6) สาขางานก่อสร้างทาง
(7) สาขางานก่อสร้างสะพาน
(8) สาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจะใช้ มยผ. 701  - 2553 มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้างเป็น เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติ ประเภท และสาขางานก่อสร้างของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการ   และผังเมืองในสาขางานต่าง ๆ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียด ต่อ คคส. 

 

ผู้ได้รับจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้อง  เสียค่าธรรมเนียมตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

ประเภทชั้นพิเศษ ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน  12,000  บาท
ประเภทชั้น 1 ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน   6,000  บาท
ประเภทชั้น 2 ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน  5,000  บาท
ประเภทชั้น 3 ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน  4,000  บาท
ประเภทชั้น 4 ค่าธรรมเนียม เป็นเงิน  2,000  บาท
ให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทุกสาขางานก่อสร้างยื่นคำขอจดทะเบียน  ณ สถานที่ตามข้อ7  

 

ข้อ 10    กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ของกรมโยธาธิการและผังเมืองตามคุณสมบัติที่กำหนดใน มยผ. 701-2553  ให้แล้วเสร็จภายใน  15  วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ผู้ที่ผ่านการ  คัดเลือกกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการ  และผังเมืองและจะออกบัตรเป็นผู้รับจ้างให้ ซึ่งบัตรจะมีอายุ3   ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  
    

 

เมื่อบัตรสิ้นอายุ หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมือง   ต่อไป ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามข้อ 9     วรรคสาม และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15  วันทำการ นับแต่วันที่
ได้รับคำขอจดทะเบียนและเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว    กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดให้ผู้รับจ้างที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียน สามารถยื่น
คำร้องขอจดทะเบียนได้ในวันและเวลาราชการ


ข้อ 11   กรมโยธาธิการและผังเมืองสงวนสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีทะเบียนเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง เมื่อมีเหตุอันควร

 

 

ข้อ 12    กรมโยธาธิการและผังเมืองสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ที่ได้รับการจดทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว โดยพิจารณาถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบ อาชีพงานก่อสร้างเป็นบรรทัดฐาน

 

 

ข้อ 13  ในการจัดจ้างงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ๆ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า ผู้มีสิทธิ   เข้าเสนอราคาตามมาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ. 701-2553มีจำนวนน้อยราย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะเห็นชอบให้ผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมืองสาขาเดียวกันประเภทชั้นลำดับถัดลงมา หรือต่างสาขาในประเภทชั้นเดียวกันหรือลำดับ ถัดลงมาสามารถเข้าเสนอราคาในการจัดจ้างครั้งนั้นได้

 

 

ข้อ 14  ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมืองมีสิทธินำมูลค่างานในแต่ละสาขางานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างกับกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ได้มีการ ส่งมอบงาน และตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มายื่นเป็นผลงานของแต่ละสาขาประกอบคำขอ
จดทะเบียนได้ภายใน 720   วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศรับจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง


ข้อ 15   ให้นายทะเบียนเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 25   พฤศจิกายน พ.ศ. 2553    อุดม พัวสกุล    อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง