ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อ 7,015 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

updated: 16 ก.พ. 2554 เวลา 15:02:10 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันที่   16  กุมภาพันธ์  2554   ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2553     ทั้งนี้ ประกาศ ระบุว่า   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5  ธันวาคม  2553   รวมทั้งสิ้น 7,015   ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้( www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/003/1.PDF )
  

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2554  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี
  

 

รายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  ประจำปี 2553  จำนวน  7,015   ราย  ปรากฏอยู่ในทุกกระทรวง นักวิจัยดีเด่น  รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน