ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน

updated: 06 มี.ค. 2554 เวลา 14:22:11 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจาสร้างสรรค์  2554 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว

 

 ความเป็นมาของกองทุน ดังกล่าว เริ่มจาก รัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ได้ประกาศพันธสัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อวันที่ 31   สิงหาคม  2552  และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15  กันยายน 2552 ได้มีมติเห็นชอบพันธสัญญาดังกล่าวและเมื่อวันที่ 21  กันยายน  2553  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบาย เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติเสนอให้จัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และต่อมาได้จัดสรรงบประมาณ  ให้เป็นทุนประเดิมสำหรับกองทุนดังกล่าว เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ประสงค์จะดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเอื้ออำนวยประโยชน์ ต่อการสนับสนุนเป็นทุนแบบต้องใช้คืนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงต้อง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  พ.ศ.2554 ”
 

 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 5 มีนาคม 2554
     

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
  

ตาม ระเบียบนี้   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่


15 กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

“ธุรกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า การดำเนินธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ จำนวน 15  กลุ่ม ได้แก่ งานฝีมือหรือหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและประติมากรรม) ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ การพิมพ์การกระจายเสียง ดนตรี การออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟต์แวร์“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบหรือจะประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์   “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์    “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
   กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการ ตั้งแต่ การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขับเคลื่อน พันธสัญญาที่ 9  ของรัฐบาลภายใต้โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ ดอกผลหรือผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน   และรายได้อื่น
 

 สำหรับ คณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 

ส่วนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้พิจารณาอนุมัติแผนงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารเงินกองทุน รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียนจากกองทุน เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้