ประชาชาติธุรกิจ
สังคมออนไลน์-โซเชียลมีเดีย

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" แต่งตั้งเสื้อแดงเต็มแผงทุกกระทรวง

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 30 ส.ค. 2554 เวลา 16:00:50 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 54 มีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการเมือง ดังนี้
.........

@ครม.มีมติตั้งข้าราชการประจำกระทรวง


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในหลายกระทรวง ดังนี้


กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี พล.อ.วรวิทย์ ชินนะนาวิน เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี และน.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี


กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายโสภณ เพชรสว่าง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายประแสง มงคลศิริ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) นายศักดา บูรณ์พงศ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวรกร คำสิงห์นอก เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นางบุญรื่น ศรีธเรศ) และนายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล)


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็นเลขานุการ รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี และนายเอกธนัช อินทร์รอด ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี


กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย นายนาวิน บุญเสรฐ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย นางนฤมล ธารดำรงค์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายอารี ไกรนรา เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวุรวิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายชูชาติ หาญสวสัดิ์ )และนายยศวริศ ชูกล่อม ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายฐานิสร์ เทียนทอง)


กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นเลขานุการรัฐมนตรี นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก) นายสมบัติ รัตโน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (พล.ต.ท.ชัชจ์) นายวัน อยู่บำรุง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์) กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายสมหวัง อัสราศี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯ (นายภูมิ สาระผล) นายจิรวุฒิ สิงโตทอง เป็นเลขานุการรัฐมนตรี พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยฯ (นายภูมิ)

 

 

@ส.ส.สอบตกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี 20 คน


ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งจะผู้แทนของคณะรัฐมนตรีในการประสานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ และการเสนอแนะมาตรการเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จำนวน 20 ราย ประกอบด้วย พล.อ.วัฒนา สรรพานิช นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล นายภาคิน สมมิตร นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ นายสุเทพ สายทอง พล.โทมะ โพธิ์งาม นายประภัสร์ จงสวน นายพิทยา พุกกะมาน พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ นางสาวมาลินี อินฉัตร นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ นายสุรชัย เบ้าจรรยา นายปรีชา ธนานันท์ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ นายวิสา คัญทัพ นางฉวีวรรณ คลังแสง นายวิบูลย์ แช่มชื่น นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์ นายธวัชชัย สุทธิบงกช

 

 

ด้านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 10 ราย ดังนี้ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง 2 ราย ประกอบด้วย นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ (นายยงยุทธ วิชัยดษฐ์ รองนายกฯ) พ.ต.อ.ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ (พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกฯ) ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายก คือ นายถาวร จำปาเงิน(นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯ) ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายก 7 ราย ได้แก่ นายพงษ์พิเชรษฐ์ สุขจินดาทอง นายจำรัส เวียงสงค์ น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล นายถนอม สมพล นายสุรชัย ทิณเกิด น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภาภูร และ นายไพสาล ชโนวรรณ

 

 

@ทีทีอาร์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 5 คน
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ครม.ยังได้อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ประกอบด้วย นางนลินี ทวีสิน นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ นางลินดา เชิดชัย และนายวรวีร์ มะกูดี