ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ไทยพาณิชย์ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2555 กำไรสุทธิระดับสูงที่ 1 หมื่นล้านบาท

updated: 18 เม.ย 2555 เวลา 17:30:26 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

จากสภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2555 (งบการเงินรวมก่อนสอบทาน) ที่ 1.03 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในไตรมาส 1 ปี 2554) ทั้งนี้ ปัจจัยหลักขับเคลื่อนผลกำไรสุทธิที่ดีมาจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อที่ขยายตัวในอัตราสูง  รายได้จากการบริหารการเงิน และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจประกัน ในขณะเดียวกันคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่ามีผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงไตรมาสก่อนหน้า

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2555 ว่า “ผลประกอบการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของธนาคาร ซึ่งสอดรับกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิที่เติบโตสูงเป็นผลจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจได้อย่างครบวงจร และการขยายตัวของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงขึ้นเช่นกัน  นอกจากนี้ความสำเร็จอันเกิดจากโครงการปรับปรุงธนาคารที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความผูกพันที่แน่นแฟ้นของธนาคารกับลูกค้าทุกกลุ่ม นับเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ธนาคารมีผลประกอบการในระดับที่ดีเช่นนี้”

รายได้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 29.0% จากไตรมาส 1 ปี 2554 มาอยู่ที่ระดับ 14.2  พันล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อที่สูงถึง 19.6%  โดยการเติบโตของสินเชื่อกระจายในทุกกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสาม ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 10.5%  สินเชื่อธุรกิจ SME เพิ่มขึ้น  34.1% และสินเชื่อลูกค้าบุคคลเพิ่มขึ้น 23.9% นอกจากนี้ ธนาคารสามารถดำเนินตามยุทธศาสตร์ทางธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มธุรกิจ SME เช่นเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์ของกลุ่มลูกค้าบุคคลซึ่งขยายตัว 18.2% และ 42.1% ตามลำดับ

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 12.4% จากไตรมาส 1 ปี 2554 (ไม่รวมกำไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในไตรมาส 1/2554)   จากการเติบโตต่อเนื่องของรายได้สุทธิจากธุรกิจประกันภัย (เพิ่มขึ้น 69.5%)  และรายได้จากการบริหารการเงิน (ธุรกรรมเพื่อค้าและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ) (เพิ่มขึ้น 33.6%)

คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  โดยธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ 1,499 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2555 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.39% (ลดลงมากจากระดับ 2.61% ณ สิ้นปี 2554) อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 131.6 % ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2555 เทียบกับ 127.1%  ณ สิ้นปี 2554

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ความเห็นว่า “ผลประกอบการของธนาคาร แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ดีและมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจ  นอกจากนี้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นโอกาสให้ธนาคารได้กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า และยังเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของธนาคารอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ด้วยความสามารถในด้านธุรกิจของธนาคาร กอปรกับความผูกพันที่ธนาคารมีต่อสังคมในทุกภาคส่วนจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการทำให้ธนาคารบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก”