ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หน้าเว็บไซต์กูเกิลประเทศไทยเปลี่ยนกูเกิล นูเดิล ใน "วันพืชมงคล"

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 09 พ.ค. 2555 เวลา 14:55:30 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

วันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่สืบต่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แบ่งเป็นพิธีทางพุทธศาสนาและเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ 

 

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี

 

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

พระราชพิธีทั้งสองนี้ได้จัดมาถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมือง ต่อมาได้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น  และเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนาคัลแรกนาขวัญ ร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
ส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้ พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์เพียงพอ พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี