ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ป.ป.ช.เตือนเจ้าหน้าที่รัฐ ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มูลค่าเกิน 3,000 บาท

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 30 ส.ค. 2555 เวลา 11:40:58 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ป.ป.ช. เตือนหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
 
นายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวถึงการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ว่าไม่ได้บังคับใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วไปเท่านั้น แต่ยังใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาด้วย ห้ามไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรีหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กรณีเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ให้รีบแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์หรือประโยชน์นั้นต่อผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
 
ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์หรือประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรณีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้รีบแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก ทั้งนี้ หากพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. ได้ที่ 1205

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์