ประชาชาติธุรกิจ
ไอซีที

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กสทช. ดุเดือด ร่อนหนังสือถึงปลัดคลังให้พิจารณาการกระทำของ “สุภา ปิยะจิตติ”

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 19 ต.ค. 2555 เวลา 15:46:47 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำหนังสือถึงประธาน กสทช. มีใจความโดยสรุปว่า ได้มีความเห็นต่อกรณีการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ 3G ของ กสทช. ว่าเป็นกรณีที่ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของการประมูลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ หรืออาจมีลักษณะการสมยอมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 

 

สำนักงาน กสทช. โดยความเห็นชอบของประธาน กสทช. จึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง ปลัดกระทรวงการคลัง ขอให้พิจารณาการกระทำของ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้ที่ทำหนังสือดังกล่าว รวมถึงเผยแพร่และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายแขนงทำให้ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้รับความเสียหาย จากการกระทำดังกล่าว เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง และผิดพลาดในข้อกฎหมาย ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า กสทช. และสำนักงาน กสทช. ทำผิดกฎหมาย เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz  รวมถึงการที่ น.ส.สุภา อ้างว่าปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังด้วยนั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดกับประชาชนทั่วไป

 

จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการกับ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ และให้ น.ส.สุภา รับผิดชอบต่อการกระทำที่เจตนาสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อบุคคลอื่นต่อไป