ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

"ไฮแทป" เร่งวิเคราะห์โปรแกรมเช็กสุขภาพ ห่วงสิ้นเปลือง-เสี่ยงรังสี

updated: 11 ม.ค. 2556 เวลา 14:25:06 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ หรือไฮแทป (HITAP) กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นแนวโน้มที่ดี แต่พบว่า โปรแกรมในการตรวจสุขภาพบางอย่างอาจไม่เหมาะสมและไม่มีความจำเป็น โดย HITAP กำลังศึกษาวิจัย เพื่อแยกแยะประเภทการตรวจสุขภาพ ให้เหมาะสมกับเพศ และวัย เพื่อลดการตรวจสุขภาพที่ไม่จำเป็นลง โดยที่ผ่านมา เกณฑ์การตรวจสุขภาพไม่มีความชัดเจนมากนัก เป็นเพียงการกำหนดเพียงคร่าวๆ เท่านั้น คาดว่าผลการวิจัยจะสามารถเผยแพร่ได้ในต้นปี 2556 นี้

นพ.ยศกล่าวต่อว่า นอกจากความสิ้นเปลืองในการตรวจสุขภาพที่ไม่จำเป็นต่อช่วงวัย ยังพบว่า การตรวจสุขภาพบางอย่างอาจทำให้ผู้ตรวจได้รับอันตรายด้วย เช่น การเอกซเรย์ปอด ซึ่งบรรจุอยู่ในสิทธิประโยชน์ข้าราชการ สามารถตรวจได้ทุกปีนั้น พบว่าอาจไม่มีความจำเป็นในการตรวจทุกปี หากไม่มีปัจจัยเสี่ยง เพราะจะทำให้ได้รับอันตรายจากรังสีโดยไม่ควร หรือการตรวจแบบใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น จะได้รับผลการตรวจไม่เสถียร 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นบางกรณีอาจทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการรักษา หากป่วยแต่ชุดทดสอบตรวจไม่พบ หรือตรวจพบโรคแต่ไม่ได้ป่วยจริงก็ต้องเสียค่าวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งมีราคาแพง

"กระแสการตรวจสุขภาพส่วนหนึ่งเกิดจากธุรกิจเอกชน ที่ลงทุนค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไปแล้ว ก็จะส่งเสริมให้ประชาชนมาตรวจหาโรคนั้นๆ และหากพบโรคก็จะมีแพทย์เฉพาะทางที่รักษาโรคนั้นๆ ไปด้วย ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาความจำเป็น และมาตรฐานการตรวจสุขภาพ โดยแยกเพศ วัย และกลุ่มโรคว่า ลักษณะแบบใดที่ควรต้องตรวจสุขภาพ" นพ.ยศกล่าว