ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศธ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครู ปี 2556

updated: 11 ม.ค. 2556 เวลา 15:20:44 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" เนื่องในวันครูประจำปี 2556 โดยกล่าวว่า ได้เน้นย้ำเรื่องคุณธรรมของนักเรียน สนับสนุนโรงเรียนให้ความสำคัญกับการปลูกฝังการใช้ชีวิตที่มีสติ และชื่นชมครูต้นแบบที่ได้รับการยกย่อง ที่เป็นแกนนำสำคัญในการขยายผลต่อเนื่องในพื้นที่ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง มีการบังคับใช้กฎหมายในสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดเหล้า บุหรี่ โดยปีนี้มีครูที่ผ่านการคัดเลือก 121 คน รวมถึงพิจารณาเชิดชูครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ได้แก่ ศาสตรจารย์ระพี สาคริก ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ครูและลูกศิษย์ ทำความดีทำหน้าที่ครูสมบูรณ์แบบ