ประชาชาติธุรกิจ
ซีเอสอาร์ - เอชอาร์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไฟเขียวหลักสูตรปวช.ใหม่ปี′56 ผ่านประเมินวิชาชีพถึงมีสิทธิจบ

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 15 มี.ค. 2556 เวลา 11:50:32 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กอศ.เห็นชอบหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ สอศ.ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 สำหรับเหตุผลที่ สอศ.ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวช.ใหม่ เนื่องจากหลักสูตรเดิมใช้มานานนับ 10 ปี จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา สำหรับสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงใหม่มีดังนี้ เพิ่มประเภทวิชาจากเดิม 8 ประเภท เป็น 9 ประเภทวิชา โดยเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ พร้อมทั้งเพิ่มสาขาวิชาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของประเทศ โดยระบุถึงความคาดหวังของผู้ที่จบหลักสูตรใหม่ที่ชัดเจนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งปรับเนื้อหาวิชาใหม่ โดยเพิ่มทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการส่งเสริมให้เป็นคนดี

 

"สอศ.ยังได้ปรับเกณฑ์การจบหลักสูตร ปวช.ใหม่ จากเดิมที่เรียนครบทุกรายวิชา และมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปก็ถือว่าจบ แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ผู้ที่จะจบหลักสูตร ปวช.ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หากใครไม่ผ่านจะถือว่าไม่จบหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานของผู้ที่จบ ปวช.ส่วนข้อห่วงใยเรื่องหนังสือเรียนที่ยังเป็นหนังสือตามหลักสูตรเก่านั้น ระยะแรกอาจจะต้องใช้หนังสือเรียนเก่าไปก่อน แต่ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ไปประสานกับสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่" นายชัยพฤกษ์กล่าว

 

ที่มานสพ.มติชน