ประชาชาติธุรกิจ
พร็อพเพอร์ตี้

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลสำรวจความพึงพอใจรถไฟฟ้าบีทีเอสของสวนดุสิตโพล ปี 2555 ได้ 3.93

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 05 มิ.ย. 2556 เวลา 17:42:08 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2555 โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายจำนวน 2,697 คน รวมทั้งหมด 30 สถานี ผลการสำรวจสรุปได้ว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในต่อการให้บริการโดยรวมของรถไฟฟ้าบีทีเอส ในระดับพึงพอใจมากโดยได้คะแนน 3.93 จากเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจที่คะแนนเต็ม 5

สำหรับผลการสำรวจของผู้ใช้บริการจำแนกออกเป็นแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านความปลอดภัยในระบบ ได้คะแนน 4.02 ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้าได้คะแนน 3.79 ด้านคุณภาพ/สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถได้คะแนน 3.87 ด้านบัตรโดยสารและการตลาดได้คะแนน 3.55 ด้านการบริการของพนักงานสถานี ปีนี้ได้คะแนน 3.74  ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลได้คะแนน  3.83  และ ความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสได้คะแนน  3.92

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้


1.ด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เฉลี่ย 4.02 คะแนน แยกเป็นความพึงพอใจความปลอดภัยในระบบ ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเดินรถ มีปุ่มฉุกเฉินบนชานชาลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีระบบป้องกันอัคคีภัยบนสถานี มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีปุ่มฉุกเฉินในขบวนรถเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ การต้องยกสัมภาระขึ้นเหนือขอบประตูอัตโนมัติ  และพึงพอใจในการรักษาความปลอดภัย ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิด สุนัขตำรวจและเครื่องตรวจโลหะสัมภาระของผู้โดยสาร

2.ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า
ได้เฉลี่ย 3.79 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้า

3.ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ
3.87 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่อง ความสะอาดทั้งบนสถานี และในขบวนรถ การมีทีวีบนสถานีและในขบวนรถ การซื้อบัตรโดยสาร/เติมมูลค่าบัตร การใช้ประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ การใช้บันไดเลื่อนและทางเชื่อม

4.ด้านบัตรโดยสารและการตลาด 3.55 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องประเภทของบัตรโดยสารเหมาะสมกับการเดินทาง กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย เช่น โครงการหนูด่วนพลัส (บัตรสะสมคะแนนจากการเดินทาง ส่วนลดตามร้านค้าร้านอาหารต่าง ๆ) เป็นต้น  

5.ด้านการให้บริการของพนักงานสถานี 3.74  คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่อง ความถูกต้องในการให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม การให้บริการด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร สุภาพอ่อนน้อม ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และดูแลเอาใจใส่

6.ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล 3.83 คะแนน โดยพึงพอใจในเรื่องการใช้ระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัย มีป้ายบอกทิศทางและแผนที่ชี้เส้นทาง การประกาศชื่อสถานีในขบวนรถ ชัดเจน ถูกต้อง ระเบียบเงื่อนไขในการใช้และการให้บริการบัตรโดยสาร โปรโมชั่นส่งเสริมการขายบัตรโดยสาร และการประกาศแจ้งเหตุรถล่าช้า ขัดข้อง หรือ เหตุการณ์ไม่ปกติ

7.ด้านความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าโดยรวม
3.92 คะแนน

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กล่าวว่า การสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวบริษัทฯ ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลสำรวจที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งคะแนนในด้านความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบการเดินรถตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับดูแลผู้โดยสารว่ามีความปลอดภัยและในปี 2555 นี้ได้สำรวจเพิ่มในสถานีส่วนต่อขยายที่เปิดให้บริการในสายสุขุมวิทด้วย ขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ได้แนะนำให้บริษัทฯ ปรับปรุงในเรื่องความแออัดของผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะที่สายสุขุมวิท ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้แล้ว โดยได้สั่งซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 35 ตู้ จาก บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เพื่อเพิ่มความยาวของขบวนรถไฟฟ้าจาก 3 ตู้ เป็น 4 ตู้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยขณะนี้รถที่ให้บริการตามปกติทั้งหมดเป็นรถที่มีความยาว 4 ตู้ ต่อขบวน ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนสถานี บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งรั้วและประตูอัตโนมัติ บริเวณขอบชานชาลาสถานีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สถานีสยาม สถานีช่องนนทรี ศาลาแดง ชิดลม อโศก พร้อมพงษ์ อ่อนนุช พญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จปลายปี 2556