ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อปท.ชะลอคืนเงินโบนัส รอระเบียบมหาดไทยบังคับใช้ ให้ สถ.แจง ผวจ.เคลียร์ สตง.

updated: 04 ก.ค. 2556 เวลา 14:28:54 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุม อ.อบต.กลาง ได้สอบถามความคืบหน้าการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินโบนัส หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือแจ้งให้ อปท.ที่เบิกจ่ายโบนัสไปแล้วให้ส่งเงินคืน เพราะคณะกรรมการกฤษฎีการะบุว่าไม่มีระเบียบในการเบิกจ่าย และ อปท.บางแห่งถูกสั่งให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้อง สร้างความหวั่นวิตกให้กับข้าราชการท้องถิ่นเป็นอย่างมากนั้น

"ขณะนี้ร่างระเบียบอยู่ระหว่างการจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อคณะทำงานพิจารณาเสร็จจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรและในช่วงที่รอระเบียบรองรับ ได้เสนอที่ประชุมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทำหนังสือชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทราบกระบวนการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และกระบวนการออกระเบียบ เพื่อให้ อปท.นำไปเป็นข้อมูลในการชี้แจงกับ สตง. และไม่ต้องส่งเงินคืน โดย สถ.ยืนยันว่าจะเร่งทำหนังสือแจ้งให้ อปท.ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงต่อไป" นายเชื้อกล่าว

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร และประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาการเบิกจ่ายโบนัส อปท. กล่าวว่า ผู้บริหาร สถ. ในฐานะที่เป็นผู้ออกหนังสือสั่งการให้ อปท.ทั่วประเทศมีการเบิกจ่ายโบนัส ควรหารือกับ สตง.เพื่อขอให้ชะลอการเรียกเงินคืน เนื่องจากอยู่ระหว่างการออกระเบียบใหม่เพื่อให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ซึ่งต้องยอมรับว่าล่าช้าพอสมควร

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในอนาคต สถ. ควรมีการออกระเบียบใหม่ให้การจ่ายโบนัสมีความรัดกุมและมีความเหมาะสมกับฐานะทางการคลัง ซึ่งขณะนี้ อปท.ทั่วประเทศกำลังยื่นข้อเสนอเรียกร้องงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม เพราะ อปท.เป็นหน่วยงานให้บริการสาธารณะไม่ใช่หน่วยงานที่มีผลกำไร การให้โบนัสถือว่าเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ ส่วนตัวเห็นว่าควรมีการจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนข้าราชการอื่น จะมีความเหมาะสมมากกว่าการจ่ายเป็นเท่าของเงินเดือน