ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สมาคมลูกจ้างประจำทั่วปท.ยื่น "ปู" เบิกค่ารักษาหลังเกษียณ-เลือกรับบำเหน็จ

updated: 15 ก.ค. 2556 เวลา 11:58:05 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายรัษฎา วิชัยดิษฐ นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีลูกจ้างประจำทุกสังกัดทั่วประเทศประมาณ 2 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประมาณ 5 หมื่นคน ซึ่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ลูกจ้างประจำทั่วประเทศพยายามต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลมาโดย ตลอดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างประจำภายหลังเกษียณอายุ ราชการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อขวัญ และกำลังใจของลูกจ้างประจำในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก ดังนั้น เร็วๆ นี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข และชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย พร้อมลูกจ้างประจำของส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 13 สิงหาคม

นายรัษฎากล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ยื่นให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกจ้างประจำใน 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิในเรื่องค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุราชการ โดยขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 2.ให้ลูกจ้างประจำที่รับราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิที่จะเลือกรับเงินบำเหน็จได้ 3.ให้ลูกจ้างประจำสามารถนำเงินบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารได้ และ 4.ให้ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ และรับเงินบำเหน็จรายเดือน ได้ปรับอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนเพิ่ม 5% เหมือนข้าราชการทุกกรณี เช่น การปรับโครงสร้างเงินเดือน เป็นต้น

"จริงๆ แล้ว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2551 เคยมีมติให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แต่ให้เฉพาะสิทธิของตัวลูกจ้างประจำ โดยไม่รวมคนในครอบครัว ได้แก่ ให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน เมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิรับบำนาญปกติ และบำนาญพิเศษ และเมื่อออกจากราชการและเลือกรับบำนาญ ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางราชการ โดยไม่รวมคนในครอบครัวและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบไป" นายกสมาคมลูกจ้างฯกล่าว
ที่มา : นสพ.มติชน