ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลุ้นระเบียบใหม่ "โบนัสอปท." รอ "ประชา" ลงนาม-จ่ายย้อนหลัง มท.แจ้ง "สตง." ชะลอเรียกเงินคืน

updated: 12 ก.ย. 2556 เวลา 10:55:17 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างระเบียบว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ....หรือการจ่ายเงินโบนัส อปท. ได้ผ่านการลงนามจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อส่งให้นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย จากนั้นจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหลังวันประกาศ ซึ่งจะมีผลทำให้มีการเบิกจ่ายโบนัสปีงบประมาณ 2555 ที่ สถ.มีหนังสือสั่งการให้ชะลอการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้ตามประกาศหลักเกณฑ์เดิม

ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขั้นตอนการลงนามของรัฐมนตรีคงไม่มีปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมานายประชา ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้ออกเป็นระเบียบและมีผลย้อนหลังได้ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะต้องติดตามเร่งรัดให้มีผลบังคับใช้ระเบียบใหม่ก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ เนื่องจากหากระเบียบออกมาบังคับใช้หลังวันที่ 30 กันยายน ก็จะมีผลกับ อปท.ที่กันเงินโบนัสปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไว้เบิกจ่าย และจะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามเรียกเงินคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งเวียนจากกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0809.3/ว 3663 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 ลงนามโดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการออกระเบียบใหม่ และขอให้ สตง.ชะลอการเรียกเงินคืน ส่วน อปท.ที่เบิกจ่ายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเวียนจาก สถ.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในฐานะผู้กำกับดูแลในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่มา : นสพ.มติชน