ประชาชาติธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาธุรกิจ เปิดตัวนวัตกรรมส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 16 ม.ค. 2558 เวลา 18:30:56 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจ เปิดตัวนวัตกรรมการให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ฉลองครบรอบ 92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวัง อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจนำส่งงบการเงิน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 92 ปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวระบบ e-Filing หรือการให้บริการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรอีก 9 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในการนำส่งงบการเงิน ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิตอลของรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ พันธมิตรทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน)

พร้อมทั้งเชิญ 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Young & Smart Accountants เพื่อร่วมกันสร้าง นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ป้อนตลาด นอกจากนี้ยังประกาศความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษอังกฤษรับ AEC เน้นอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจของไทย

อย่างไรก็ตาม ภายในงานครบรอบ 92 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีการจัดงาน FRANCHISE DAY 2015 ซึ่งได้รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงกว่า 100 ราย มาร่วมออกบูธเพื่อนำเสนอธุรกิจ และสร้างเถ้าแก่ใหม่เข้าสู่แวดวงธุรกิจไทยให้มากขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์มานั่งให้คำปรึกษา แนะนำในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานฯ จะได้รับความรู้พร้อมกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้วยกัน รวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนขยายธุรกิจไปสู่ตลาด AEC ได้อย่างมั่นใจ