ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพลตำรวจ 319 ราย

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 12 ม.ค. 2560 เวลา 17:13:13 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา มีประกาศที่๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒ ง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน ๓๑๙ ราย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ


สำหรับรายชื่อนายตำรวจที่ได้รับแต่งตั้ง มีดังนี้ คลิกที่นี่เพื่อตรวจรายชื่อทั้งหมด