ประชาชาติธุรกิจ
การเมือง

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน "เสือกระดาษ" สู่ "กับดักอันตราย"

Prev
1 of
Next

คลิกภาพเพื่อขยาย

updated: 19 มิ.ย. 2560 เวลา 07:36:34 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ก่อนการรัฐประหาร 2557 "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" มีบทบาทสำคัญทางการเมืองอย่างมาก เพราะเป็นองค์กรที่ชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 เป็นโมฆะ

ในช่วงเวลาที่องค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูก "เซตซีโร่" แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินประเมินว่าจะไม่ถูกล้างไพ่เหมือนเพื่อนบ้าน

ทั้งที่ขณะนี้ยังไม่มี "ประมุข" ตัวจริงอย่างเป็นทางการ

ขณะนี้มี "พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์" ผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่รักษาการประธาน หลังจากที่ "ศรีราชา วงศารยางกูร" หมดวาระ

นั่นเพราะในอดีต "พล.อ.วิทวัส" เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพ คือ "รักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม" ก่อน "พล.อ.วิทวัส" จะเกษียณแล้วมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

จึงมีข่าววงในว่าผู้ตรวจการแผ่นดินค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ถูกเซตซีโร่เพราะเป็นน้ำเดียวกับ คสช.

ในยุคการร่างรัฐธรรมนูญของ "มีชัย" ผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้ถูกยุบ แต่เมื่อพลิกไปตรวจสอบหน้าที่และอำนาจของ

ผู้ตรวจการแผ่นดินในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ...ที่กำลังพิจารณาอยู่ใน สนช. ขณะนี้มีการอัพเกรดอำนาจเพื่อไม่ให้เป็นเสือกระดาษเหมือนแต่ก่อน

กล่าวคือ ในร่างกฎหมายดังกล่าวหมวดที่ 2 เรื่องการดำเนินการตามหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีอยู่ 8 มาตรา โดยในมาตรา 32 ให้อำนาจเข้าไปตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ กรณีเมื่อความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม

และผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคำสั่ง และให้หน่วยงานนั้นทำให้เสร็จภายใน 120 วัน ถ้าไม่เสร็จขยายเวลาต่อได้ไม่เกิน 60 วัน ถ้ายังทำไม่เสร็จให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไป ป.ป.ช.และให้ถือว่าเป็น "สำนวน" ของ ป.ป.ช.ในการไต่สวนความผิดด้วย

หรือมาตรา 35 ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานพร้อมข้อเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว

เช่นเดียวกับมาตรา 37 เป็นมาตราที่กำหนดขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยใน (1) ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องที่เป็นนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด "เว้นแต่นโยบายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือมีผลให้มีการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ"

เป็นกับดัก ถ้ารัฐบาลหน้าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ จะถูกฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินทันที