ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขรก.บำนาญเฮ! กฎหมายเพิ่มเงินบำเหน็จดำรงชีพออกแล้ว

updated: 16 ก.ย. 2551 เวลา 15:11:36 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมบัญชีกลางรายงาน กฎหมายขยายเพดานเงินบำเหน็จดำรงชีพ เพิ่ม เป็น 400,000 บาท ให้ผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีบริบูรณ์ ออกแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอเบิกได้เลย

นายมนัส  แจ่มเวหา  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง  เปิดเผยว่า  ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แล้ว  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติให้ส่วนราชการทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม ในหลักการ ของกฎกระทรวง  คือ ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  และผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ  กรณีแรก คือ  ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65  ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน  200,000 บาท  และกรณีที่สอง คือ  ผู้รับบำนาญที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้ารับ 200,000 บาท ไปแล้ว ก็ให้ขอรับเพิ่มไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท ตัวอย่างเช่น

1.ผู้รับบำนาญ  เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 10,000 บาท  คำนวณ 15 เท่า เป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพจำนวน  150,000 บาท และถ้าขอรับไปแล้ว  ก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มอีก แม้จะมีอายุครบ 65 ปีก็ตาม  หรือ เช่น

2.ผู้รับบำนาญ  เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 15,000 บาท คำนวณ 15 เท่า เป็นจำนวน  225,000 บาท  ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพตอนออกจากราชการได้  จำนวน 200,000 บาท  และเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  และต้องการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม จึงขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้อีก 25,000 บาท  หรือ เช่น

3.ผู้รับบำนาญ  เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 28,000 บาท  คำนวณ 15 เท่า เป็นจำนวน  420,000 บาท  ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพตอนออกจากราชการได้ จำนวน 200,000 บาท  และเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์และต้องการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม สามารถขอรับเพิ่มได้อีกเพียง  200,000 บาท เนื่องจากรวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท 

สำหรับขั้นตอนการขอรับบำเหน็จดำรงชีพนั้น นายมนัสกล่าวเพิ่มเติมว่า    ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์  ถ้าประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม จะต้องไปกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองและแบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สบง. 12)  พร้อมกับแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว   ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้รับบำนาญสังกัดอยู่ในตอนที่ออกจากราชการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องส่งให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม แล้วส่งมายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขต   จากนั้น กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับบำนาญต่อไป