ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เปิดรายชื่อนักการเมือง นายพล และคนดัง รับเครื่องราชฯ

updated: 18 ธ.ค. 2551 เวลา 15:53:38 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า วันนี้(18 ธ.ค.)  ราชกิจจานุเบกษา ได้ลง ตีพิมพ์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น  383  ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ผู้รับสนองพระบรมราช 
โองการ 
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
นายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
ประจำปี ๒๕๕๑ จำนวน 383 มีรายชื่อ ดังนี้  
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
๑ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 
๒ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ 
๓ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
๔ นายสุพล ฟองงาม 
๕ นายอุดมเดช รัตนเสถียร 
๖ นายพงศกร อรรณนพพร 
๗ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 
๘ นายศรีเมือง เจริญศิริ 
๙ นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ 
๑๐ นายมงคล กิมสูนจันทร์ 
๑๑ นายยืนหยัด ใจสมุทร 
๑๒ นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ 
๑๓ นายนิคม ไวยรัชพานิช 
๑๔ นายชลน่าน ศรีแก้ว 
๑๕ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 
๑๖ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 
๑๗ นายฐานิสร์ เทียนทอง 
๑๘ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
๑๙ นายธวัชชัย อนามพงษ์ 
๒๐ นายธีระ สลักเพชร 
๒๑ นายนคร มาฉิม 
๒๒ นายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ 
๒๓ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 
๒๔ นายประพนธ์ นิลวัชรมณี 
๒๕ นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 
๒๖ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข 
๒๗ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 
๒๘ นายยรรยง ร่วมพัฒนา 
๒๙ นายวีระพล อดิเรกสาร 
๓๐ นายศักดา คงเพชร 
๓๑ นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 
๓๒ นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 
๓๓ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ 
๓๔ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
๓๕ นายสุนัย จุลพงศธร 
๓๖ นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ 
๓๗ นายสุรพล เกียรติไชยากร 
๓๘ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 
๓๙ นายอำนวย คลังผา 
๔๐ นายเอกพจน์ ปานแย้ม 
๔๑ นายประกอบ จิรกิติ 
๔๒ นายกฤช อาทิตย์แก้ว 
หน้า ๓ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๔๓ นายจตุรงค์ ธีระกนก 
๔๔ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
๔๕ นายชรินทร์ หาญสืบสาย 
๔๖ นายดิเรก ถึงฝั่ง 
๔๗ นายถนอม ส่งเสริม 
๔๘ นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต 
๔๙ นายประเสริฐ ชิตพงศ์ 
๕๐ นายพินิจ กุลละวณิชย์ 
๕๑ นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ 
๕๒ พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์ 
๕๓ พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี 
๕๔ นายวิระ มาวิจักขณ์ 
๕๕ นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง 
๕๖ นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ 
๕๗ นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 
๕๘ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย 
๕๙ นายนพดล พลเสน 
๖๐ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 
๖๑ นายพ้อง ชีวานันท์ 
๖๒ นายรณฤทธิชัย คานเขต 
๖๓ นายสมัย เจริญช่าง 
๖๔ นายอภิชาต การิกาญจน์ 
๖๕ นายอารยะ ชุมดวง 
๖๖ พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ 
๖๗ นายจารึก อนุพงษ์ 
๖๘ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 
๖๙ นายชวลิต ลาภผล 
๗๐ นายประทีป วรนิติ 
๗๑ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ 
๗๒ นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิ่น 
๗๓ พลตำรวจเอก นิสสัย บุญศิริ 
๗๔ นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช 
๗๕ นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์ 
๗๖ นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก 
๗๗ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ 
๗๘ นายนัที เปรมรัศมี 
๗๙ นายบัณฑูร สุภัควณิช 
๘๐ นายอดุลย์ กอวัฒนา 
๘๑ นายอำพน กิตติอำพล 
๘๒ นายอุทิศ ขาวเธียร 
๘๓ พลเอก กมล แสนอิสระ 
๘๔ พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท 
๘๕ พลเอก โกวิท รักษาเสรี 
๘๖ พลเอก ไกรศิริ บุรณศิริ 
๘๗ พลเอก จริยะ ทองทับ 
๘๘ พลเอก ณัฐชัย เพิ่มทรัพย์ 
๘๙ พลเอก ดิชวัฒน์ กุญชรานุสสรณ์ 
๙๐ พลเอก เดชชัย มีผดุง 
๙๑ พลเอก หม่อมหลวงทศนวอมร เทวกุล 
๙๒ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
๙๓ พลเอก เธียรวิชญ์ สายพงศ์ 
๙๔ พลเอก บัณฑูร ติปยานนท์ 
๙๕ พลเอก ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ 
๙๖ พลเอก พจน์ ฉ่ำเฉียวกุล 
หน้า ๔ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๙๗ พลเอก พรชัย กรานเลิศ 
๙๘ พลเอก ภุชงค์ ขุนทอง 
๙๙ พลเอก มนตรี ชมภูจันทร์ 
๑๐๐ พลเอก วีรวิทย์ คูสำราญ 
๑๐๑ พลเอก สมเกียรติ มาสมบูรณ์ 
๑๐๒ พลเอก สันติ คุตตะสิงคี 
๑๐๓ พลเอก สิทธิศักดิ์ เทภาสิต 
๑๐๔ พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร 
๑๐๕ พลเอก สุชีพ กิจวารี 
๑๐๖ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
๑๐๗ พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ 
๑๐๘ พลเอก อารักษ์ ประภาพันธ์ 
๑๐๙ พลเรือเอก จำนงค์ กิตติพีรชล 
๑๑๐ พลเรือเอก ชัชวาลย์ อัมระปาล 
๑๑๑ พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ 
๑๑๒ พลเรือเอก ธนา บุนนาค 
๑๑๓ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ 
๑๑๔ พลเรือเอก ปิติ อุตตะโมท 
๑๑๕ พลเรือเอก ยอดชาย รักสำหรวจ 
๑๑๖ พลเรือเอก รพล คำคล้าย 
๑๑๗ พลเรือเอก วรพจน์ วนินทานนท์ 
๑๑๘ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล 
๑๑๙ พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี 
๑๒๐ พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก 
๑๒๑ พลเรือเอก สมเจตน์ เนียมศิริ 
๑๒๒ พลเรือเอก สมศักดิ์ ถนอมพล 
๑๒๓ พลเรือเอก สามารถ จำปีรัตน์ 
๑๒๔ พลเรือเอก สินาด หงสกุล 
๑๒๕ พลอากาศเอก จัตุรงค์ วงศ์ไทย 
๑๒๖ พลอากาศเอก ดนัย นันทะศิริ 
๑๒๗ พลอากาศเอก ธิบดี เพ็งฉุย 
๑๒๘ พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง 
๑๒๙ พลอากาศเอก มานิต สพันธุพงษ์ 
๑๓๐ พลอากาศเอก รวิน หงสกุล 
๑๓๑ พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์ 
๑๓๒ พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุปรีชา 
กมลาศน์ 
๑๓๓ พลอากาศเอก อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ 
๑๓๔ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ 
๑๓๕ พลโท จุมภฎ ศรีธรรม 
๑๓๖ พลโท ชยุติ สุวรรณมาศ 
๑๓๗ พลโท วรกฤษ แย้มวิบูล 
๑๓๘ พลโท วิทยา ช่อวิเชียร 
๑๓๙ นายเทวัญ วิชิตะกุล 
๑๔๐ นายจรัลธาดา กรรณสูต 
๑๔๑ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 
๑๔๒ นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ 
๑๔๓ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 
๑๔๔ นายระพินทร์ จารุดุล 
๑๔๕ นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ 
๑๔๖ นายชาตรี ช่วยประสิทธิ์ 
๑๔๗ นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ 
๑๔๘ นายเมตตา บันเทิงสุข 
๑๔๙ นายสุชาติ จันลาวงศ์ 
หน้า ๕ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๑๕๐ นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ 
๑๕๑ นายพระนาย สุวรรณรัฐ 
๑๕๒ นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล 
๑๕๓ นายสุกิจ เจริญรัตนกุล 
๑๕๔ นายสุธี มากบุญ 
๑๕๕ นายเสนอ จันทรา 
๑๕๖ นายอานนท์ พรหมนารท 
๑๕๗ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
๑๕๘ นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ 
๑๕๙ นายนคร ศิลปอาชา 
๑๖๐ นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๑๖๑ นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต 
๑๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
๑๖๓ นายสด แดงเอียด 
๑๖๔ นายกิตติ ตีรเศรษฐ 
๑๖๕ นายชินภัทร ภูมิรัตน 
๑๖๖ นายณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร 
๑๖๗ นายทวีศักดิ์ บุญเกิด 
๑๖๘ นายธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 
๑๖๙ นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ 
๑๗๐ นายนครชัย เผื่อนปฐม 
๑๗๑ นายนำชัย ทนุผล 
๑๗๒ นายปกิต วิชยานนท์ 
๑๗๓ นายประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ 
๑๗๔ นายปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 
๑๗๕ นายพิเชฐ อุดมรัตน์ 
๑๗๖ นายพิภพ จิรภิญโญ 
๑๗๗ นายมนัส ปะนะมณฑา 
๑๗๘ นายมังกร กุลวานิช 
๑๗๙ นายยศอนันต์ ยศไพบูลย์ 
๑๘๐ นายเยื้อน ตันนิรันดร 
๑๘๑ นายวรชัย รัตนธราธร 
๑๘๒ นายวรชาติ สิรวราภรณ์ 
๑๘๓ นายวิเชียร เลาหเจริญสมบัติ 
๑๘๔ นายวิญญู มิตรานันท์ 
๑๘๕ นายวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 
๑๘๖ นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ 
๑๘๗ นายสมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ 
๑๘๘ นายสัญชัย สุวังบุตร 
๑๘๙ นายสุเทพ จารุรัตนศิริกุล 
๑๙๐ นายสุนทร บุญญาธิการ 
๑๙๑ นายสุเมธ แย้มนุ่น 
๑๙๒ นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 
๑๙๓ หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 
๑๙๔ นายอนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ 
๑๙๕ นายอภิชาต สุคนธสรรพ์ 
๑๙๖ นายชัยรัตน์ โภคาวัฒนา 
๑๙๗ นายชาตรี บานชื่น 
๑๙๘ นายทวีสุข พันธุ์เพ็ง 
๑๙๙ นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
๒๐๐ นายสถาพร วงษ์เจริญ 
๒๐๑ นายสุคนธ์ เจียสกุล 
๒๐๒ นายเสรี หงษ์หยก 
๒๐๓ นายอนุพงศ์ ชิตวรากร 
หน้า ๖ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๒๐๔ นายอัษฎา ตียพันธ์ 
๒๐๕ นายดำริ สุโขธนัง 
๒๐๖ นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล 
๒๐๗ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
๒๐๘ นายอิสสระ โชติบุรการ 
๒๐๙ พลเอก ชายชาญ ตาตะนันทน์ 
๒๑๐ พลเอก ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 
๒๑๑ พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ 
๒๑๒ นายปราโมทย์ โสภาคย์ 
๒๑๓ นายสหัส พุกกะมาน 
๒๑๔ นายเหลือพร ปุณณกันต์ 
๒๑๕ พลตำรวจโท ชลอ ชูวงษ์ 
๒๑๖ พลตำรวจโท ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี 
๒๑๗ พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ 
๒๑๘ พลตำรวจโท ศุภวุฒิ สังข์อ่อง 
๒๑๙ พลตำรวจโท สถาพร หลาวทอง 
๒๒๐ นายกรชาล จินดายะพาณิชย์ 
๒๒๑ นายเกรียง โพธิ์แก้ว 
๒๒๒ นายคะแนน พัฒนา 
๒๒๓ นายจิตรนรา นวรัตน์ 
๒๒๔ นายเฉลิมพล พลญาพิพัฒน์ 
๒๒๕ นายชวลิต เกริกชัยวัน 
๒๒๖ นายชาญชัย กมลเทพา 
๒๒๗ นายชาตรี สุวรรณิน 
๒๒๘ นายไชยยันต์ สุวรรณยิ่ง 
๒๒๙ นายฐาปนา ใจกลม 
๒๓๐ นายณรงค์ วัฒนาบรรจงสุข 
๒๓๑ ร้อยโท ณรงค์ศักดิ์ ลิ้มวงษ์ทอง 
๒๓๒ นายดุลยพิชัย มหาวีระ 
๒๓๓ นายธวัชชัย ลิ้นทอง 
๒๓๔ นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ 
๒๓๕ นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์ 
๒๓๖ นายบัญชา พันธ์บูรณะ 
๒๓๗ เรืออากาศเอก ประทีป จันทรยุคล 
๒๓๘ นายประวิทย์ ผลประเสริฐ 
๒๓๙ นายผิน พลังวชิรา 
๒๔๐ นายไพศาล วรดิษฐ์ 
๒๔๑ นายยงค์ พานพิทักษ์ 
๒๔๒ นายวันยุทธ วัฒนธรรม 
๒๔๓ นายวิชัย แพรพริ้วงาม 
๒๔๔ นายวิรัช บัวเผื่อน 
๒๔๕ นายวีระชัย จิระเดชประไพ 
๒๔๖ นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ 
๒๔๗ นายสมชาย อู่ทอง 
๒๔๘ นายสมภพ พิทักษ์ 
๒๔๙ นายสุขใจ วงษ์อาทิตย์ 
๒๕๐ นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล 
๒๕๑ นายเสรี สัจจะพรเทพ 
๒๕๒ นายสุชาติ เวโรจน์ 
๒๕๓ นายกีรติ เชียงปวน 
๒๕๔ นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ 
๒๕๕ นายจรัญ ฉางแก้ว 
๒๕๖ นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ 
๒๕๗ นายฉัตรชัย ไทรโชต 
หน้า ๗ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๒๕๘ นายเฉลิมพงศ์ ขันตี 
๒๕๙ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ 
๒๖๐ นายโชคชัย รุจินินนาท 
๒๖๑ นายฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ 
๒๖๒ นายณรงค์ ประจุมาศ 
๒๖๓ นายณรงค์ สุธรรมโกศล 
๒๖๔ นายณัฐพงศ์ วงศ์ศิวะวิลาส 
๒๖๕ นายทวีนัส พรรณพงาพันธุ์ 
๒๖๖ นายธนาคม ลิ้มภักดี 
๒๖๗ นายธีระพล ศรีอุดมขจร 
๒๖๘ นายนพรัตน์ ชลวิทย์ 
๒๖๙ นายนพเรศ พันธุ์นรา 
๒๗๐ นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ 
๒๗๑ นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ 
๒๗๒ นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ 
๒๗๓ นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ 
๒๗๔ นายปรเมษฐ์ โตวิวัฒน์ 
๒๗๕ นายประชา งามลำยวง 
๒๗๖ นายประวิตร ประคำโทน 
๒๗๗ นายประสิทธิ์ ตันติเสรี 
๒๗๘ นายประเสริฐ เลิศพูนวศิน 
๒๗๙ นายปริญญา อิทธิวิกุล 
๒๘๐ นายปรีชา เชิดชู 
๒๘๑ นายปิยะรัตน์ ตัณฑศรี 
๒๘๒ นายพงศ์วริศ มีนพัฒนสันติ 
๒๘๓ นายพิเชฐ โพธิวิจิตร 
๒๘๔ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย 
๒๘๕ นายไพบูลย์ ชูโชติ 
๒๘๖ นายไพโรจน์ โรจน์อภิรักษ์กุล 
๒๘๗ นายมนูภาน ยศธแสนย์ 
๒๘๘ นายมานิตย์ สุขอนันต์ 
๒๘๙ นายระบิล จันทรภิรมย์ 
๒๙๐ นายวรพงศ์ มนตรีกุล ณ อยุธยา 
๒๙๑ นายวรวุฒิ ทวาทศิน 
๒๙๒ นายวิชัย ตัญศิริ 
๒๙๓ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร 
๒๙๔ นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ 
๒๙๕ นายวิธูร คลองมีคุณ 
๒๙๖ นายวิบูลย์ ศุภสกุลอาภาพิบูล 
๒๙๗ นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล 
๒๙๘ นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์ 
๒๙๙ นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา 
๓๐๐ นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์ 
๓๐๑ นายสมชาย เงารุ่งเรือง 
๓๐๒ นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล 
๓๐๓ นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ 
๓๐๔ นายสิงห์ชัย ฤาชุตานันท์ 
๓๐๕ นายสุจินต์ เชี่ยวชาญศิลป์ 
๓๐๖ นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล 
๓๐๗ นายสุรินทร์ ชลพัฒนา 
๓๐๘ นายสุวิทย์ พรพานิช 
๓๐๙ นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ 
๓๑๐ นายอนันต์ คงบริรักษ์ 
๓๑๑ นายอมรรัตน์ กริยาผล 
หน้า ๘ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๓๑๒ นายอริยะ นาวินธรรม 
๓๑๓ นายอรุณ จันทร์เกิด 
๓๑๔ นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ 
๓๑๕ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ 
๓๑๖ พลเรือเอก ชลินทร์ สาครสินธุ์ 
๓๑๗ นายทองอินทร์ วงศ์โสธร 
๓๑๘ นายธรรมนูญ หวั่งหลี 
๓๑๙ นายธวัชชัย สันติสุข 
๓๒๐ นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
๓๒๑ นายวราวุธ สุมาวงศ์ 
๓๒๒ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 
๓๒๓ นายสุทัศน์ ม่วงศิริ 
๓๒๔ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย 
๓๒๕ นายโสภณ เมืองเจริญ 
๓๒๖ นายอรุณ งามดี 
๓๒๗ นายอาณัฐชัย รัตตกุล 
๓๒๘ นายอินทร์ ศรีคุณ 
๓๒๙ นายอุดม วัชรสกุณี 
๓๓๐ นางสาวทัศนา บุญทอง 
๓๓๑ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 
๓๓๒ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ 
๓๓๓ นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 
๓๓๔ นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 
๓๓๕ นางอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ 
๓๓๖ นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ 
๓๓๗ นางสาววิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ 
๓๓๘ นางพรรณี สถาวโรดม 
๓๓๙ นางสาวกันยา ใจมั่น 
๓๔๐ นางจิตริยา ปิ่นทอง 
๓๔๑ นางเพ็ญโฉม อินเจริญศักดิ์ 
๓๔๒ นางสาวสุจินดา โชติพานิช 
๓๔๓ นางจริยา เลิศอรรฆยมณี 
๓๔๔ นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ 
๓๔๕ นางสาวชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 
๓๔๖ นางถนอมนวล โอเจริญ 
๓๔๗ นางทิพย์วดี อรรถธรรม 
๓๔๘ นางนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล 
๓๔๙ นางปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 
๓๕๐ นางภาณี ทองพำนัก 
๓๕๑ นางเลิศลักขณา ภู่พัฒน์ 
๓๕๒ นางศศิธร ลิขิตนุกูล 
๓๕๓ นางสมทรง บุรุษพัฒน์ 
๓๕๔ นางสายสมร ลำยอง 
๓๕๕ นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน์ 
๓๕๖ นางสุษม ศุภนิตย์ 
๓๕๗ นางวันเพ็ญ สถาวราวงศ์ 
๓๕๘ นางวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ 
๓๕๙ นางวิไลวรรณ กุลกลการ 
๓๖๐ นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์ 
๓๖๑ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย 
๓๖๒ คุณหญิงวรรณนิตย์ พิสณฑ์ 
๓๖๓ นางจารุวรรณ เสาวรรณ 
๓๖๔ นางสาวดุษฎี นันทวิไล 
๓๖๕ นางนัชรี สุขวนิช 
หน้า ๙ (เล่มที่ ๑) 
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๓๖๖ นางวันเพ็ญ มโนมัยอุดม 
๓๖๗ นางศรีประภา นิชโรจน์ 
๓๖๘ นางสุวิมล สุทธิพงษ์ประชา 
๓๖๙ นางอรทัย อำพันแสง 
๓๗๐ นางสาวพรรณราย ขันธกิจ 
๓๗๑ นางสาวจันทิมา ยิ่งชล 
๓๗๒ นางจุฑามาศ วงศ์ศิวะวิลาส 
๓๗๓ นางสาวนัยนาวุธ จันทร์จำเริญ 
๓๗๔ นางสาวปชาบดี คำปาน 
๓๗๕ นางปิยนุช มนูรังสรรค์ 
๓๗๖ นางสาวมยุรี จามิกรานนท์ 
๓๗๗ นางสาวรุ่งกานต์ ศรีตระกูลชัย 
๓๗๘ นางสาววรมน ธนกนก 
๓๗๙ นางเศรณี ศิริมังคละ 
๓๘๐ นางสาวชุติมา สัจจานันท์ 
๓๘๑ นางจันทรธนา อินสว่าง 
๓๘๒ นางวรวรรณ แสงกล้า 
๓๘๓ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์